Kindertoeslagaffaire

Weekverslagen CAF Team

te kunnen aantonen dater sprake is van een aanmerkelijke gedragsverbetering. Dat gaat nog wel een paar weekjes duren, maar de eerste indrukken zijn veelbelovend.

c:::> We hebben hiervoor al geschreven dater een facilitator naar voren is gekomen uit de concept IP analyse die heel erg fout lijkt te zijn. De analyse op deze “persoon” is in voile gang. Wat daarbij heel nadrukkelijk naar voren komt is dat bij de klantgroep van deze facilitator in alle gevallen die we in eldoc zien, nadrukkelijk vermeldt staat dat de aangifte door de particulier zelf is gedaan. Er komen veel valse stukken in naar voren. Een naam van een adviseur wordt nadrukkelijk vermeden. Maar de stukken (brieven, woordkeus en gebruikte enveloppen) geven wel degelijk sterke aanwijzingen dater een zelfde persoon achter zit.

Toeslagen

c:::> De uitkomsten van de actieweek (bij gastouders van een zestal GOB) warden de komende periode nader geevalueerd. Enerzijds willen we ons hiermee een beeld vormen over de kwaliteit van de gastouderopvang met familierelaties in het algemeen. Anderzijds zullen standpunten ingenomen moeten worden ten aanzien van de individueel bezochte posten en moeten we samen met Toeslagen een standpunt innemen of een vervolg bij andere gastouders wenselijk/noodzakelijk is, alsmede op welke wijze dit dan eventueel zo effectief en efficient mogen zou kunnen gebeuren.

c:::> Vooruitlopend op de evaluatie kunnen we nag wel een paar beelden schetsen. Van de 6 bureaus zijn er 2 gestopt. Bij een heel groot bureau lijkt standaard sprake van toeslagaanvragen op basis van contracturen en dat blijft dan vervolgens altijd zo, zonder dater aandacht besteed wordt aan de werkelijke oppasuren. Oak bij een kleiner bureau is het beeld duidelijk dater op papier een maximale berekening wordt gemaakt van de totale opvanguren, uitgaande van de werktijden van de ouders. Urenstaten worden niet bijgehouden.
Bijzondere opmerking daar in de plaatsingsovereenkomst is dat de overeenkomst eindigt als de vraagouder niet meer voldoet aan de voorwaarden om een toeslag aan te vragen.

c:::> Opvallende quote uit een van de vele gesprekken: ” Daadwerkelijke oppasuren hoef ik niet door te geven aan het GOB. lk ontvang maandelijks ruim 1000 euries. lk kook er ook. De eigen bijdrage betaal ik terug of
mocht ik dat niet zeggen? Dit terugbetalen gaat zonder contract. GOB hoeft dat niet te weten. Mijn dochter werkt ook bij een KDV, ze werkt wisselende uren.”

c:::> En een andere opvallende passage uit een van de verslagen: “Eerst was oma gastouder. Toen opa 65 jaar werd is hij op papier de gastouder gaan worden. Diploma’s heeft hij gehaald per juli 2011.
Belastingtechnisch was dat beter, want oma was nog geen 65 en door deze move scheelt haar dat een korting op de Aow toeslag. Eigenlijk doen ze het oppaswerk samen, ze zijn toch beiden opa en oma van de kinderen”.

Greep uit de lopende zaken: 08-07-2016

Systeemfraude IH

¢ Uit de IP analyse die gemaakt is over 2014 komen weer een flink aantal zaken die verder uitgezocht en opgewerkt kunnen warden. Binnenkort zullen we hier in een afzonderlijk memo nader aandacht aan besteden en dit memo zullen we in eerste instantie gaan bespreken met onze begeleidersgroep. Door deze analyse te combineren met de becon analyse kunnen we een eerste totaalbeeld vormen over de mogelijke omvang van de systeemfraude IH. Voorlopig beeld is dat (in ieder geval) ruim 100.000 aangiften IH die in georganiseerd verband lijken te zijn gedaan ronduit als verdacht kunnen warden bestempeld.

¢ Volgende week vindt er overleg plaats met een bezwarenteam inzake de behandeling van de giftenaftrek. Zeker nu we weten dat we met de bestrijding van een fenomeen bezig zijn, is het adagium dat als er gerede twijfel bestaat of de gift wel daadwerkelijk is gedaan er gecorrigeerd zou moeten worden. —-
11.1 Aan de andere kant
moeten we waken voor tunnelvisie. Maar de aanpak van het fenomeen is alleen effectief indien de bewuste gemeenschap in de gaten krijgt dat het opvoeren van dergelijke aftrekposten echt niet zinvol is. Overigens lijken de eerste beelden uit de analyses van de aangiften 2015 aan te geven dater inderdaad sprake is van een aanmerkelijke gedragsverbetering. De komende weken gaat deze evaluatie plaatsvinden.

¢ De meeste strafzaken waarvan in maart de zoekingen hebben plaatsgevonden, naderen onderzoekstechnisch bij de FIOD hun einde. 11.1
11.1

 

Toeslagen

¢ Vooruitlopende op de conclusies uit de actieweek is een beeld in ieder geval al wel helder. Bij de kinderopvang in de familiesfeer is het ontbreken van het tegengestelde belang dat normaal gesproken tussen derden wel aanwezig is de voornaamste reden om te kunnen stellen dat dit type opvang aanmerkelijk hogere risico’s met zich meedraagt. Het feitenonderzoek wijst uit dat het bijhouden van de echte opvanguren voor zowel gastouder als vraagouder totaal niet interessant is. Een aantal opa’s en oma’s passen in de praktijk meer op dan waarvoor toeslagen wordt gevraagd, maar vinden het zo wel genoeg. Minstens even zovele opa’s en oma’s krijgen de hoeveelheid oppasuren nauwelijks uitgelegd en daar lijkt teveel geclaimd. Bij vrijwel niemand is er sprake van een adequate registratie van de werkelijke oppasuren. De vraag is wat we in de praktijk precies met deze conclusie kunnen.

¢ Volgende week vindt er een actie plaats gericht op een gastouderbureau waarin we nogal wat ouders aantreffen waar we eerder slechte ervaringen mee hebben gehad in zaken die in het strafrecht zijn geeindigd. Het vermoeden is dat veel oppas slechts op papier plaatsvindt. Het opvragen van de bankstukken heeft ans allerminst gerustgesteld. De bewuste bank heeft deze post al een half jaartje op VOW staan.

¢ De actieweek voor Toeslagen is in voorbereiding. Er zijn zaken genoeg om in strafrechtelijke zin de aandacht op te vestigen. Voor een deel komen die op uit eerdere CAF acties en voor een deel direct uit het fraudeteam van Toeslagen. De CAF acties liggen in dit soort gevallen ruim voor de actieweek zelf. Toch gaan we kijken of we rand de actieweek oak nog een aantal acties in het veld kunnen organiseren. Toegevoegd thema aan deze actieweek is de aandacht voor valse stukken. Dat komt nogal eens voor en de boodschap daarbij is dat we in staat zijn om dit te ontdekken en dater dan consequenties aan verbonden zijn.

 

Greep uit de lopende zaken: 15-07-2016

Systeemfraude IH

¢ Aan de poort hebben we een aantal zaken laten monitoren. Bijvoorbeeld een groep van 75.000 belastingplichtigen die een of meerdere jaren in relatie hebben gestaan tot facilitators die zijn aangepakt. Vervolgens hebben we via een blauwdruk zicht op het aangiften gedrag van deze groep door de jaren heen. Voor de analyse hebben we de groep in 3 stukken gehakt: een eerste groep met personen die inmiddels al aandacht hebben gehad inclusief de posten uit de actieweek 2016, een groep waarvan de behandeling nog maar net loopt of moet beginnen en een aparte groep in verband met het fenomeen valse kwitanties bij de aftrek van giften. De eerste groep betreft ongeveer 55.000 BSN’s. Zij dienden (2010 tot en met 2014) jaarlijks gemiddeld 50.000 aangiften in. Opvallend is dat in het meest recente jaar 2015 dit aantal gedaald is naar 39.000. Niet iedere aangifte over 2015 zal inmiddels binnen zijn, maar toch is dit een opvallende en significante daling. Als we kijken naar de omvang van de aftrekposten zien we zeer aanzienlijke dalingen.
Hieronder nemen we het beeld op van de totale groep van 55.000 BSN’s. Het ondersteunt het beeld dat de (media)aandacht en de aanpak werkt !

Het aantal aangiften waarin zorgkosten en giften warden geclaimd, laat bij deze groep van 55.000 belastingplichtigen ook een dalende trend zien, evenals het gemiddeld bedrag per aangifte voor de zorgkosten.

De analyses op de andere groepen !open nog en daar komen we na de vakantie uiteraard op terug.

 

Binnen de groep van 55.000 hebben we nog een verdere verdeling gemaakt tussen de posten die al wat eerder zijn aangepakt of waarvan na de confrontatie duidelijk was dat de facilitator echt wel zou gaan stoppen (43.000) en de posten die recent in de actieweek 2016 zijn aangepakt of waarvan de behandeling nog niet zo heel lang bezig is (12.000). De groep van 43.000 laat nog een aanmerkelijk stevigere daling zien dan de groep van 12.000. Bij die laatste groep zien we met name dat de daling pas later inzet.
¢ Deze week is bij een ANBI instelling die een rol speelt bij het fenomeen valse kwitanties aangekondigd dat aldaar de ANBI status ingetrokken gaat worden. We zien een duidelijk schrikeffect.

c::::> Bij de behandeling van een aangifte die afkomstig was van een facilitator, kregen we (althans zo leek het) een hele boze reactie van een belastingplichtige. Wij vroegen om verklaringen omtrent bepaalde aftrekposten en die had hij helemaal niet. Wij moesten ons werk maar eens beter gaan doen, want hij had een print gehad van de ingediende aangifte door de adviseur, waaruit op geen enkele wijze een aftrekpost bleek. Uit onze systemen bleek dater aanvankelijk inderdaad een aangifte was gedaan zonder aftrekposten, maar dat die daarna was overschreven met een aangifte met wel degelijk aftrekposten. Kennelijk leek de man daar niet van op de hoogte. Om eens te weten hoe dat nu precies zit, hebben we en koppel naar hem toegestuurd. 11.1 □ ij wist helemaal van niks en had ook nooit naar ons toe welke reactie dan oak gestuurd. Als hij post kreeg van ans, leverde hij die post linea recta in bij zijn adviseur en vertrouwde er dan op dat het wel goed zou komen. De zeer verontwaardigde brief waarin deze belastingplichtige zogenaamd zijn gal spuugde op de Belastingdienst blijkt dus helemaal niet door hem geschreven te zijn, maar door de facilitator, die zich voorgedaan heeft als zijnde de klant zelf.

Toeslagen

c::> Gisteren heeft er een actie plaatsgevonden, gericht op een gastouderbureau waarin we nogal wat ouders aantreffen waar we eerder slechte ervaringen mee hebben gehad in zaken die in het strafrecht zijn geeindigd. Op een aantal plekken zijn kinderen in opvang aangetroffen, maar op een aantal andere plaatsen ook niet (1 GO leek met vakantie te zijn, terwijl de opvanguren wel week in week uit hetzelfde zijn, het hele jaar door). Oak was er een bezoek waar het kind niet aanwezig was, maar waarbij oma die middag nog wel met het kind (en de moeder) naar een pretpark wilde gaan 11.1 Bij plaatsen waar wel kinderen zijn aangetroffen is twijfel of de hoge claim aan opvanguren wel terecht is. Oat wordt nog eens versterkt door het gegeven dat vrijwel overal op basis van contracturen wordt uitbetaald. Soms houdt men de echte uren wel bij, maar doet daar dus vervolgens niets mee, soms houdt men de uren niet eens bij. Een aantal GO geven de verdiensten wel aan, maar claimen tegelijkertijd absurd hoge kosten.

Greep uit de lopende zaken: 26-08-2016

…… en daar zijn we weer. De wereld rand het CAF heeft allerminst stilgestaan de afgelopen weken.

Systeemfraude IH

c:::> In de vakantieperiode is een klein zaakje lokaal aangemeld richting strafrecht, opgepakt en vrijwel meteen afgedaan. Betrof hier een adviseur(tje) die met name ten behoeve van zijn eigen aangiftepositie flink met valse stukken in de weer is geweest. Op beperkte schaal ook voor klanten, die allemaal gecorrigeerd warden met boete. Meneer heeft uiteindelijk een volledig bekennende verklaring afgelegd en middels een zgn. TOM zitting is daar ook meteen een taakstraf opgelegd. I 11.1 ‘ I Hij heeft veel spijt.
¢ In de vakantieperiode is door onze intelligence specialist hard gewerkt aan het vervaardigen van diverse inzichten en overzichten. Zo ligt er nu ook een nieuwe IP analyse over het aangiftejaar 2015 (vlak voor de vakantie schreven we al over de analyse 2014), ligt er een update van de becon analyse 2014 (die nu nagenoeg compleet zal zijn), een nieuwe rode beconlijst 2015 (die vanwege de uitstelregeling nog alles behalve compleet is) en zijn er overzichten gemaakt van de jaartotalen op een aantal specifieke rubrieken in de aangifte IH. Teveel om meteen deze week al iets over te kunnen schrijven, maar in een volgend weekbericht hopen we al een aantal beelden uit deze analyses te kunnen delen.
¢ Naast de bekende terreinen waarop wij als CAF al een tijdje systeemfraude mee helpen te bestrijden (zorgkosten en giften) bereiken ons de laatste tijd signalen dater weer meer en meer gerommeld wordt door facilitators met onjuiste loonbedragen en inhoudingen. Hierop doen we momenteel nader onderzoek. Het systeem ondervangt een deel van dit probleem overigens automatisch, maar een deel ook niet. Bij een adviseur die het er kennelijk om doet, is een keer goed ingrijpen wenselijk.

11.1
-1_1._1 Die meldt zich namelijk zelf wel (in eerste instantie verontwaardigd) als hij merkt dat nogal wat klanten post van ons ontvangen. In dat geval leggen we deze facilitator netjes uit dat hij inderdaad opvalt in onze systemen omdat er bovenmatig veel aangiften met aftrekposten warden ingediend, waarbij wij tevens constateren dat daar behoorlijk op gecorrigeerd wordt. Soms verandert de aanvankelijke verontwaardiging dan in een soort van schaamte. Recent leverde dat een brief van een facilitator op waarin hij aangaf hoe het allemaal zo gekomen is en dat het vooral door het gedrag van zijn klanten komt. Toch gaan we hem nog even bezoeken om uit te leggen dat hij dan 2 keuzes heeft. Of toch zorgen voor betere aangiften, of afscheid nemen van de klant. De variant wel de omzet in de zak steken en vervolgens andere de schuld geven dat het niet klopt, is geen optie waar hij mee weg gaat komen.
c:::> We hebben een facilitator in behandeling met weer eens een bijzonder gedragspatroon. Dit kantoor blijkt op
vragenbrieven nooit te reageren binnen de gestelde termijn. Op basis van de ervaring die zij hebben, weet dit kantoor inmiddels hoe lang het duurt totdat deze non reactie leidt tot ontvangst van de aanslag. En precies in de tijd tussen het verstrijken van de gestelde termijn en het ontvangen van de aanslag, stuurt men alsnog een aantal stukken in. Het gevolg daarvan is dat uiteindelijk kostenvergoedingen (bij bezwaar) warden uitbetaald, omdat het kantoor stelt dat men wel degelijk stukken heeft ingestuurd waar wij geen rekening mee hebben gehouden bij de aanslagregeling. Dergelijke kostenvergoedingen warden dan verleend. In het geval van dit kantoor levert dit vele duizenden euro’s aan additionele opbrengsten op. lnmiddels is hier iets op gevonden om dit tegen te gaan. Meteen na verstrijken van de termijn WQ,rdt een nieuwe brief te sturen waarin gesteld wordt dat men te laat is en dat de aanslag zonder de gevraagde
nadere info zal warden vastgesteld. Het lijkt ons handig om te kijken of dit vaker voorkomt binnen de dienst.

 

Toeslagen

Vaak langere tijd nadat wij met een zaak bezig zijn geweest krijgen we terugkoppeling van de resultaten van de uitvraag bij Toeslagen. Zo bijvoorbeeld eentje deze week. 31 aanvragers uitgevraagd, waarvan uiteindelijk maar 4 zonder enige vorm van correctie. Totaal correctiebelang bijna 4 ton.

Loonheffingen

Enige tijd geleden hebben we ons als CAF bezig gehouden met een facilitator die actief bleek met het claimen van premiekortingen. Vrijwel steeds onterecht. Dit deed hij bij bedrijven op een soort van no cure no pay basis. De bedrijven waarbij hij dit had gedaan zijn met bijstand van de kennisgroep premieheffingen allemaal op een eenduidige wijze uitgevraagd en gecorrigeerd en met de persoon in kwestie is een hartig woordje gesproken. In dat gesprek gaf hij aan in te zien dat hij dit voortaan maar beter niet meer kon doen en zei hij te gaan stoppen. Omdat alle bedrijven waarvoor hij zijn diensten had verricht verre van gelukkig waren met de gang van zaken, leek het er op dat het probleem getackeld was. Op dat moment leek deze methode van geld verdienen ook nog een incident.
11.1 De persoon die we aanvankelijk hebben aangepakt komt opnieuw in beeld bij weer nieuwe gevallen, maar nu nag iets meer achter de schermen. I 11.1
dankzij de inspanningen van een collega van GO uit het zuiden van het land ons inmiddels bekend is dater nog minstens 3 van dergelijke facilitators actief zijn. Dit signaal heeft ons einde juli bereikt en is vervolgens direct opgepakt. Enerzijds willen we nu via een analyse op de systemen zicht krijgen op de mogelijke omvang van deze problematiek als geheel (hoe vaak komt het voor dat bedrijven achteraf alsnog dergelijke claims indien, vaak over meerdere jaren en wie zit daar dan mogelijk achter?) Deze uitvraag loopt.
Anderzijds willen vanuit de 4 facilitators die nu al bekend zijn achterhalen wie de klanten zijn waarbij zo’n verzoek om teruggaaf is gedaan en waar dat dan eventueel toe heeft geleid. Er zat 1 facilitator tussen die het wel erg bont maakt en hierop is dan ook meteen actie ondernomen. Van deze facilitator was uit het GO onderzoek al duidelijk
dat hij er niet voor terugschrok om het teruggaafverzoek desgevraagd te doen vergezellen van vervalste stukken. [I]
11.1 an de betrokken personen zijn de bankstukken opgevraagd. Daarmee hebben we gezien hoeveel opbrengst er is verkregen en wie de klanten zijn. Vrijwel alies omtrent deze personen blijkt niet te deugen. Zo is er geen winstaangifte gedaan terwijl er wel (aanmerkelijke) winst is en klopt ook de aangifte omzetbelasting niet (we zien meer omzet dan verantwoord) . Men heeft ongeveer 5 ton aan omzet behaald. Deze 5 ton is in feite een percentage (30 a 35%) van de (vermoedelijk ten onrechte) geclaimde premiekortingen. In totaal lijkt het in deze casus om zo’n 20 bedrijven te gaan die gemiddeld een teruggaaf van zo’n 75.000 euro hebben geclaimd. en voor
zover wij kunnen zien ook zonder nadere vragen in alle gevallen gekregen. Momenteel wordt nader geanalyseerd of en zo ja in hoeverre de ingediende claims ook daadwerkelijk correct zijn of niet. Het vermoeden bestaat dat dit in een aanmerkelijk deel van de gevallen niet zo zal zijn. In die gevallen laten we uitvraag doen.
Van de andere 3 facilitators die momenteel in beeld zijn, moet het meeste nog in beeld gebracht worden, maar wel lijkt het er op dat bepaalde personen kennelijk een bepaalde “markt’ hebben aangeboord die lucratief lijkt te zijn en

 

Moneytransfers

Bij een van de kantoren loopt momenteel een onderzoek. Men geeft aan dat je daar uitsluitend van het middel money transfer gebruik kunt maken als je in het land van ontvangst over een bankrekening bezit waar dit geld dan op gestort kan worden. I 11.1 IMeestal is dat juist niet zo. Als dat dan zo is zijn wij heel benieuwd naar de reden waarom je dan gebruik maakt van het middel money transfer?

Greep uit de lopende zaken: 02-09-2016

Systeemfraude IH

¢ Een van de facilitators die al langer geleden is aangemeld richting strafrecht is op zitting gekomen, waarbij

11.1 Ondanks verzoek door

FIOD is een hoger beroep achterwege gelaten. Binnenkort evalueren we gang van zaken random deze post.
¢ Een van de facilitators die in de recente actieweek door de FIOD is aangepakt is inmiddels door een lid van het CAF bezocht. Nadat deze lady facilitator was leeggelopen over het onrecht dat haar was aangedaan door het intimiderende machtsvertoon van de zoekploeg en het meerdaagse verblijf in een politiecel, heeft onze collega het met haar gehad over het feit dat de opbrengsten voor het indienen van aangiften voor derden
-laten we zeggen- “niet helemaal correct” in haar eigen aangifte terecht zijn gekomen. Dit stukje blijft buiten het strafrecht en zal door ons warden gecorrigeerd met een passende boete.
¢ In de maanden september en oktober staan een aantal nieuwe zittingen gepland van strafzaken.
¢ CAF heeft mede input geleverd ten behoeve van de evaluatie van de geefwet ( o.a. giftenaftrek) die momenteel plaatsvindt door adviesregie AOZ en Dgbel.
¢ We hebben inmiddels meerdere analyses gemaakt over de aangiftenstromen IH 2014 en 2015. Dit laatste jaar is nog alies behalve compleet (de aangiften zonder becon waren op hettijdstip van meten al wel voor zo’n 90% binnen, met becon nog geen 50%), maar toch kunnen we hier al wel een aantal beelden uit halen (en ook nieuwe facilitators). De analyse 2014 die we gemaakt hebben voor de vakantie is in de vakantieperiode ook nog eens geactualiseerd op basis van recente cijfers.
Een aantal van de geconstateerde (opvallende) zaken zijn:
In totaal komen ongeveer 11,5 miljoen aangiften binnen, 3,5 miljoen daarvan komen binnen onder vermelding van een beconnummer en ruim 1,5 miljoen via IP adressen waar een zodanige hoeveelheid aangiften vandaan komen dat sprake lijkt van aangiften in georganiseerd verband. Deze 2 groepen samen zijn in onze analyse meegenomen als aangiften die interessant zijn voor een mogelijke CAF aanpak.
Voor het CAF is daarbinnen een groep aangiften interessant omdat hier verdachte patronen vandaan komen. De groep verdachte aangiften over 2014 heeft veel overeenkomsten met de groep verdachte aangiften over 2015. Oat betekent dus dat de populatie die door middel van deze analyse in beeld komt enige mate stabiel is. Komende periode moeten we daarbinnen met name weer wat meer aandacht gaan besteden aan de patronen die afkomstig zijn uit de IP analyse.
Een behoorlijk deel van deze groep (zeker bij becon) is inmiddels bij CAF bekend en daar is of wordt actie op ondernomen. Ook zal bij een verdere doorselectie nag blijken dat het patroon bij een aantal facilitators geen aanleiding geeft om daar ongerust over te warden. De bak die op basis van deze analyses van belang is om mee aan de slag te gaan lijkt redelijk overzienbaar en vormt de basis voor een meerjaren aanpak. 11.1
Gegeven de tendensen die we zien bij de facilitators die inmiddels zijn aangepakt (zie
weekbericht van 15 juli), lijkt de aanpak effectief en dringen we ( samen met alle andere partners) het misbruik terug.
Wei moeten we nog andere analyse slagen maken, bijvoorbeeld op de behoorlijke groep van ruim 6 miljoen aangiften die we in eerste aanleg niet als georganiseerd hebben gekwalificeerd. Overigens laat deze groep relatief gezien al wel lagere aftrek zien van zorgkosten en giften.

 

 

Bij het maken van de update van de analyse over 2014 viel ans in de zorgkosten (bij de groep zonder becon) iets raars op: terwijl de meting op een later tijdstip logischerwijze liet zien dater inmiddels meer aangiften waren ingediend, daalde het totaalbedrag aan afgetrokken zorgkosten iets ten opzichte van de meting daarvoor. Heel opmerkelijk ! Oat zou betekenen dat eerder ingediende aangiften op een later moment alsnog naar beneden moeten zijn bijgesteld. In gesprekken met meerdere adviseurs hebben wij aangegeven dat wij van hen verwachten dat zij aanvankelijk foute aangiften nog zoveel mogelijk herstellen. Ook kregen we recentelijk berichten binnen dater adviseurs zijn die naar aanleiding van vragenbrieven door PDB niet reageren op de brief zelf, maar nog even snel een herziene aangifte indienen (was kennelijk aanvankelijk een foutje). Maar of we daarmee een dergelijke daling kunnen verklaren?
De aftrek zorgkosten laat al enige jaren een daling zien. In de cijfers over 2015 zien we nog niet meteen dat deze daling zich ook in 2015 voortzet, maar de aangiften zijn ook nog lang niet allemaal binnen.
De aftrek giften laat in 2015 (eigenlijk voor het eerst) een (spectaculaire) daling zien. Niet zozeer in aantal aangiften met aftrek, maar wel zien we een forse daling in de gemiddelde aftrek per aangifte. Ook hier is de conclusie nog voorbarig, omdat lang niet alle aangiften binnen zijn.
Ook de scholingskosten zijn in 2015 fors gedaald, maar dat hadden we op zich oak wel verwacht op basis van aanpassingen in de regelgeving.
11.1

 

Toeslagen

Enige tijd geleden hebben we onderzoeken gedaan naar gastouderopvangl 10.2.d I Bij de

Greep uit de lopende zaken: 16-09-2016

Systeemfraude IH

¢ Er is weer een soort groep van soevereinen actief met een nieuw idee, namelijk om in alle gevallen een vast bedrag aan aftrek (“de zgn. AWBZ claim”) op te voeren in de aangifte onder het RSIN nummer van de Belastingdienst. 11.1 aak doet men dergelijke aangiften nadat eerder een aangifte is ingezonden waarin dit probleem niet aanwezig was. Het is daarom zaak om al deze posten (vooralsnog lijkt het een bescheiden aantal) direct te detecteren en op een
geconcentreerde wijze (indien mogelijk direct met boete bij primitieve aanslag) te behandelen, zodat het enthousiasme reeds bij aanvang getemperd wordt. I 1_1._1 I gebruikt waarschijnlijk een fake
account op Facebook.
¢ Ten behoeve van de actieweek 2017 warden de komende weken posten geselecteerd. Als het aan ans ligt krijgen een aantal posten die op basis van IP analyse in beeld zijn gekomen en waarbij oak sprake is van valselijk opgemaakte stukken extra aandacht.
¢ Bij 1 van de zaken uit de laatste actieweek lag een conservatoir beslag. De termijn daarvan liep af. Daarom
zijn over diverse jaren aanslagen opgelegd voor zowel OB als IH. In totaal gaat het hier om meerdere tonnen. Het 93 pagina’s tellende bezwaarschrift is inmiddels ontvangen. Ook handig voor het FIOD team om te kijken wat deze meneer in zijn bezwaarschrift allemaal schrijft. Handig voor ans om daarbij de bevindingen uit de strafzaak te kunnen gebruiken voor onze fiscale doeleinden. Het is nu zaak om een goede bezwaarbehandelaar te zoeken en deze heel goed bij te praten over de ins en outs van deze zaak.
¢ Ten aanzien van de problematiek van de valse giften kwitanties hebben we eveneens aan de poort een
groep personen laten registreren waarvan we het aangiftegedrag willen volgen. Enerzijds om te volgen in hoeverre deze personen wellicht hun gedrag inmiddels hebben verbeterd en anderzijds om te beoordelen van welke nieuwe patronen men nu eventueel gebruik maakt. Het beeld dat dit oproept geeft in eerste aanleg reden tot enig optimisme zoals blijkt uit onderstaande schematische weergave:

 

Toeslagen

c:> We hebben weer een aantal terugkoppelingen mogen ontvangen vanuit Toeslagen omtrent de afwikkeling van zaken. In 1 geval zijn alle Toeslagen teruggevorderd en blijkt het gastouderbureau inmiddels ook te zijn

opgeheven. In een andere casus vallen per saldo de correcties wel mee,
11.1

11.1

 

Omzetbelasting

¢ De analysetool die we aan het maken zijn om foute facilitators voor de OB in beeld te kunnen brengen nadert zijn ontknoping. Binnen een paar weken moet deze tool nu operationeel kunnen zijn.

Overig

 

 

 

 

12.e

¢ Met ingang van 1 jul i heeft er een wetsaanpassing (Wet Economische Delicten) plaatsgevonden. In eerste instantie bedoeld om meer munitie te hebben in de strijd tegen faillissementsfraude. Maar wellicht is het wel mogelijk om dit in een breder perspectiefte kunnen toepassen? Volgens het BW is een rechtspersoon en een natuurlijk persoon, die in de uitoefening van een bedrijf of beroep handelt, verplicht een deugdelijke administratie te voeren en te bewaren, waaruit direct inzicht in de financiele huishouding kan worden verkregen. Vanaf 1 juli kan het niet voldoen aan deze regel als strafbaar feit warden aangepakt. Er wordt een overtreding gepleegd metals mogelijke strafmaat ten hoogste 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de 4• categorie. Vanuit de CAF zaken zien wij vele toepassingsmogelijkheden, gegeven met name de ervaringen bij diverse toeslagzaken, maar denk bijvoorbeeld ook aan de constateringen van gebrekkige administraties bij een aantal onderzochte ANBI. We laten nader in kaart brengen of dit instrument wellicht ook in te zetten is als van een faillissement nog geen sprake is.

¢ Onze medewerkers worden regelmatig getriggerd door zaken die in het nieuws komen. Zo ook de problematiek met bepaalde jeugdige personen in het noord westen van het land. Deze week werd door een van onze mensen de behandeling van dergelijke zogenaamde “Vloggers” aan de orde gesteld. Hier lijken deze personen toch aardig wat aan te kunnen verdienen en het beeld bij ons is niet dat ze dit dan ook netjes aangeven als inkomsten. Maar het prettige hierbij is dat het geld deze personen op girale wijze bereikt en dus heel goed traceerbaar moet zijn. Zowel via de banken als via degene die achter de advertising (Google Adsense ? zitten. Binnenhalen van contra informatie kan ook hier dan zeer gewenst zijn. I 11.1 I
Mocht dit al ergens belegd zijn dan

Voor ge’interesseerden enige uitleg over geld verdienen via You Tube: https://geldmax.nl/geld-verdienen/geld­ verdienen-met-internet/geld-verdienen-op-youtube/

¢ Deze week hebben we een paar voorbeelden doorgegeven aan de Lavaca invordering van posten die op de een of andere wijze toch kwijtscheldingen hebben gehad, terwijl sprake is van malafide gedrag. Bovendien zien we in beide casu wel degelijk verhaalsmogelijkheden. Komen we vast nog op terug.

Greep uit de lopende zaken: 23-09-2016
Systeemfraude IH
¢ Deze week via Linked In benaderd door een facilitator die hoog op onze to do lijst staat. Hij wil graag een connectie maken, maar toch maar niet gedaan. Het betreft (opnieuw) een ex collega, maar waarmee in het verleden nooit contacten zijn geweest. 11.1
¢ Aan de poort is het aangiftegedrag gemonitord van om en nabij de 75.000 personen. In het weekbericht van 15 juli lieten we zien dat de populatie die weals CAF in behandeling hadden dan wel reeds behandeld was een zeer sterkte daling lieten zien in zowel het aantal aangiften met zorgkosten en giftenaftrek als ook in de bedragen. Deze populatie was ongeveer 55.000 personen groat. Op basis van eerdere ervaringen hadden we een dergelijke daling ook al wel verwacht. Vorige week lieten we oak zien dater vanaf 2014 sprake is van een zeer sterke daling bij de groep die we in de gaten hielden in verband met giftenaftrek op basis van valse kwitanties. In totaal ging het hier om een populatie van in totaal bijna 9.000 personen. De daling bij deze groep hadden we niet zonder meer verwacht en dus is die constatering heel prettig. Resteert nog een groep van ongeveer 11.000 personen. Dat zijn de personen die al wel in beeld waren bij CAF, maar waarvan de behandeling nag niet was aangevangen. Het is dan interessant om te zien of deze groep nag een duidelijk afwijkend patroon laat zien dan de eerdere 2 groepen………. En dat is inderdaad het geval ! Ten aanzien van 2015 zien we nag opvallend weinig aangiften, dus hebben we die even buiten de analyse gelaten. Het beeld dat dan ontstaat is het beeld van een patroon dat nauwelijks in tijd van elkaar verschilt, met alleen een zeer geringe daling in 2014. Deze statistiek wijkt sterk af van de groepen waarbij al wel is ingegrepen en onderbouwt daarmee ans inziens het effect van we of niet optreden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Greep uit de lopende zaken: 30-09-2016
Systeemfraude IH
¢ lnmiddels is door onze analist oak nader ingezoomd op de bak met miljoenen aangiften die niet op basis van de geijkte methodieken “aangifte in georganiseerd verband” konden warden aangemerkt. Het is mogelijk dat ook hier nog georganiseerde aangiften stromen tussen kunnen zitten, maar dat de personen daarachter net even een slagje gewiekster zijn. Bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van IP changers. Onze analist heeft nu gekeken of mogelijke samenhang toch in beeld kan warden gebracht. Voor het overgrote deel van deze bak komen daar geen indicaties uit. Toch houden we ook hier weer een aantal interessante signalen over die we binnenkort nog eens nader onder de loep willen gaan leggen omdat er toch ook een aantal opvallende patronen zichtbaar warden. 11.1
¢ De lijstjes met potentiele posten voor de komende actieweek zijn nagenoeg klaar. Het gaat dan zowel om
posten die mogelijk interessant zijn voor strafrecht, maar zeker ook voor posten die geselecteerd kunnen warden voor confronterende gesprekken en brievenacties. Met name bij de posten die op basis van IP zijn gedetecteerd moet echter nag wel het nodige veldwerk verricht warden voordat precies duidelijk is hoe het allemaal zit. Voor een aantal van deze posten warden op korte termijn huisbezoeken ingepland.

 

 

 

gebleken dat deze persoon ook verdiend heeft aan het mogelijk ten onrechte binnenhalen van (behoorlijk veel !!) uitkeringen. Oat is aangekaart bij UWV, maar daar is helaas niets mee gedaan.l 11.1 I
I 11.1 lwe gaan kijken wat we hiervan in ieder geval dan nog kunnen belasten.
¢ Ten aanzien van 2 posten zijn we nag steeds bezig om doen pleeg boetes op te leggen aan facilitators die ondanks eerdere interventies nog op beperkte schaal doorgaan met hun activiteiten. De weeg daar naartoe is echter niet eenvoudig. Er moet behoorlijk wat feitenonderzoek voor plaatsvinden.
¢ Onze oudste post op de lijst is van 2014. Deze staat nog steeds op de lijst omdat we de persoon in kwestie ooit nog eens zouden willen gaan gijzelen omdat hij aantoonbaar geld aan het zicht heeft onttrokken en naar een warm land heeft overgeboekt. Maar deze maatregel lijkt toch i,vel steeds meer op een papieren tijger, nu dit beestje pas van stal gehaald kan warden als de aanslag definitief vaststaat. Na initiele behandeling en vervolgens bezwaarprocedure ligt de zaak inmiddels nu al een tijdje bij de rechtbank. Daarna kan men nag naar Hof en HR. Hier moet je dus wel een hele lange adem voor hebben. Tussen het moment waarop wij constateren dater geld naar het buitenland is verdwenen en het moment waarop je een gijzelingsactie zou kunnen starten, liggen op dat moment vele jaren. 11.1

 

Toeslagen

¢ lnmiddels zijn vanuit IST/CAF weer een aantal terugkoppelingen ontvangen van opbrengsten uit eerdere zaken. Zeals al vaker vermeld zit er vaak een behoorlijk tijdsverloop tussen de CAF actie en de behandeling van de individuele gevallen. In 3 zaken is de populatie uitgevraagd. Grotendeels met correcties voor in totaal ruim een miljoen. In de grootste zaak bleek dater aanvragers tussen zaten die bij de opvanginstelling geheel niet bekend waren. Is aangemeld bij het fraudeteam Toeslagen. In een 4• zaak is het steekproefresultaat bekend, bijna 2 ton. De correcties zijn zodanig dat ook de rest van de populatie wordt uitgevraagd.
¢ Bij een andere CAF zaak is veel informatie in het veld verzameld. Bijvoorbeeld zijn een aantal waarnemingen gedaan waaruit is gebleken dat op bepaalde dagen geen oppasactiviteiten hebben plaatsgevonden.
Vervolgens worden nu door IST/CAF bewijsstukken opgevraagd voor de geclaimde toeslagen. Bij de beoordelingen daarvan maakt men dankbaar gebruik van het toezicht buiten. Met enige regelmaat warden oppasuren vermeld, terwijl op die dagen geen daadwerkelijke opvang heeft plaatsgevonden.
¢ Hoe om te gaan met uitkomsten van ons fenomeenonderzoek van kinderopvang in de familiale sfeer is besproken met DGbel en ligt nu ook voor bij SZW. Even afwachten voordat we verder kunnen.
¢ In de naderende actieweek Toeslagen ligt het accent op aanvragers met valse stukken. Behoorlijk wat zaken
die aan dat criterium voldoen.

 

Omzetbelasting

Komende week kijken we naar de uitkomst van een aantal aanpassingen die nog gedaan moesten worden in de tool. Wat voor ons opvallend en tegelijkertijd ook teleurstellend was, is het feit dat het grootste deel van de OB aangiften nog niet via het Logius traject (met behulp van certificaten) blijkt te !open. Het merendeel komt nog steeds via IP
kanalen binnen. I 10.2.d I
1 10_._2._d lvorigeweek gaven we daar ook voor de IH al een voorbeeld van.

 

Overig

Recent gaven we aan dat we uitgezocht wilden hebben of de wetswijzing per 1 juli, die een nieuwe sanctiemogelijkheid biedt voor (rechts)personen die niet aan hun boekhoudverplichtingen voldoen, ook zou kunnen gelden voor situaties waarin (nog) geen sprake is van faillissementen. Oat blijkt inderdaad het geval. We hebben er dus een potentieel interventiemiddel bij, maar nu alleen nog even uitzoeken hoe dit dan in praktijk gebracht kan warden en onder welke voorwaarden.

 

10.2.e

10.2.e Zie ook beeldkrant van vandaag 14 oktober onder rubriek fiscaal nieuws. 10.2.e
10.2.e I In het dossier ten aanzien van de (vermoedelijk ten onrechte geclaimde) WW uitkeringen zijn afspraken gemaakt met UWV om daarin gezamenlijk op te trekken. Voor hen is het een interessante casus om tevens van te leren en voor ans zit er nag elementen in die bij de facilitator belast zouden moeten warden. Via toestemming van de OvJ beschikken zowel UWV als CAF over diverse onderliggende relevante stukken. UWV is bezig om zich wat meer te gaan richten op facilitators en doet daarbij een beroep op de inmiddels opgedane ervaringen bij CAF.I 11.1 I
¢ Volgende week woensdag vindt er een soort van themazitting plaats waarin meerdere facilitators uit eerdere strafzaken voor het hekje komen.
c::::> De potentiele zaken voor een nieuwe actieweek zijn inmiddels in kaart gebracht. Binnenkort wordt besloten welke zaken naar het strafrecht gaan en welke zaken een CAF vervolgaanpak gaan krijgen. Naast reguliere grotere zaken, zijn er ook een aantal zogenaamde paperclipzaken waarin valse stukken de boventoon voeren. Dat accent zal aan de komende actieweek worden toegevoegd, conform actieweek Toeslagen.
¢ Onder het motto een plaatje zegt meer dan duizend woorden onderstaand de {tussen) resultaten van een brievenactie waarin naast het uitvragen van de aftrekposten tevens is gevraagd of men geholpen is met het indienen van de aangifte. De verdachte in deze casus verklaart dat hij slechts mondjesmaat hulp heeft geboden bij het indienen vaan aangiften. 11.1

 

Toeslagen

c::::> In de komende actieweek Toeslagen zullen vanuit het CAF een aantal onderzoeken plaatsvinden die zich richten op de vraag of kinderen wel daadwerkelijk op de in de aanvraag genoemde locatie warden opgevangen, m.a.w. of deze kinderen ook daadwerkelijk bij die instantie bekend zijn. lndien dat niet het geval is zou dit kunnen duiden op kaping van LRK nummers. Bij voorkeur gaan we naar posten waarvan reeds indicaties bestaan dat in de aanvragen een patroon van georganiseerdheid zit, maar er zijn ook andere indicaties die vraagtekens oproepen waarbij een eventuele georganiseerdheid op voorhand nog volstrekt onduidelijk is. Voor de goede orde: er is in alle gevallen sprake van regulier toezicht. Sommige patronen geven (soft) indicaties, maar er hoeft niks aan de hand te zijn.

Loonheffingen

c::::> Deze week is er een bijeenkomst geweest met de behandelaars van de casusposities waarin vermoedelijk met enige regelmaat ten onrechte premiekorting wordt gevraagd, I 10.2.d I

 

 

 

ANBI

c::::> lnmiddels heeft het ANBI team bij 2 van de door ons bekeken zaken bij de rechtspersonen aangekondigd dat de ANBI status met terugwerkende kracht ingetrokken wordt.
10!l2.e

Greep uit de lopende zaken: 28-10-2016
Systeemfraude IH 10!12.e
¢ De beoordeling van de aangiften die zijn gedaan door middel vanI 10.2.d I is gereed. Gaat om een verhoudingsgewijs zeer kleine groep aangiften. Op basis van de beoordeling blijkt dat we ons hier (nog) geen grote zorgen over hoeven maken. ————1o_.2_._d

 

 

 

 

 

¢ Het geschatte fiscale nadeel van de posten voor de kornende actie week ligt volgens een eerste berekening op ongeveer 3 rnio. 1 zaak, die we op basis van onze recente IP analyse gevonden hebben spant daarbij de kroon met een nadeel van ruirn 1,2 rniljoen.

 

Toeslagen

¢ De actieweek Toeslagen krijgt zowel bij de FIOD als bij CAF een stevige body. Op meerdere plaatsen in het land gaan koppels op pad om fysieke waarnemingen te doen. Veel van de FIOD zaken leken in eerste instantie individueel, maar stukje bij beetje komt ook daar de georganiseerdheid wel in naar voren.
¢ Naast de zaken in de actieweek speelt momenteel een casus waarin we subjecten terugzien uit eerdere fraudezaken. Belangrijk om het gedrag van deze subjecten te blijven volgen.

 

Overig
Er lopen op diverse terreinen nog allerlei initiatieven, rnaar voor de nieuwswaarde deze week niet zo relevant.

Greep uit de lopende zaken: 04-11-2016

Systeemfraude IH

¢ De top 10 verdachte IP adressen systeemfraude IH zijn doorgegeven aan Toeslagen om ook daar eens te laten kijken hoe de gedragingen zijn. Daaruit komen een aantal interessante zaken. Zo kunnen we bij 1 en mogelijk nog andere 2 IP adressen vrijwel zeker aantonen dat de DIGID’s in handen zijn van de facilitator zelf, hetgeen op zich een reden is om de DIGID’s te laten blokkeren door Logius. Dit moet dan wel even goed in onderlinge afstemming plaatsvinden omdat het meest verdachte IP adres onderdeel gaat uitmaken van de komende actieweek. De analyse vanuit Toeslagen levert bovendien informatie over de handel en wandel van de facilitator ten behoeve van de beoordeling van zijn eigen aangifte positie. Als zo’n facilitator namelijk ook voor honderden mensen inlogt ten behoeve van Toeslagen, dan is het ook wel logisch als we hier opbrengsten van terugzien in zijn (winst)aangifte. Het levert dus ook aardiger contra informatie op.
¢ Deze week verscheen een artikel in de media inzake mogelijk massaal onjuiste aftrek van giften door
bepaalde groeperingen. Precies een werkterrein waar we het nodige ervaring mee hebben. CAF gaat in overleg met de begeleidersgroep bekijken of we op basis van deze media aandacht gaan acteren. Contacten met ANBI team en met FIOD ( er zijn behoorlijk wat data binnengehaald i.v.m. een strafzaak) zijn reeds gelegd.
Toeslagen

c::::> De actieweek Toeslagen krijgt zowel bij de FIOD als bij CAF een stevige body. Voor CAF gaan op meerdere plaatsen in het land koppels op pad om fysieke waarnemingen te doen. Het accent in deze actieweek ligt voor CAF op mogelijk gekaapte LRK nummers. Ook de FIOD actie ziet daar grotendeels op, alsmede op de vervaardiging van valse stukken. Veel van de FIOD zaken leken in eerste instantie individueel, maar stukje bij beetje komt ook daar de georganiseerdheid wel degelijk in naar voren. De FIOD heeft volgende week een aantal zoekingen, verhoren en aanhoudingen in petto. Ook staan er de komende 2 weken een aantal thema zittingen op de rol waarin individuele verdachten die valse stukken hebben ingediend lik op stuk krijgen. Veel van die individuen zijn afkomstig uit een eerdere CAF zaak. De zaak tegen de hoofdverdachte (de facilitator) volgt nog op een later tijdstip. Rondom de actieweek zal een persbericht worden uitgebracht.
Loonheffingen

In een van de onderzochte posten waarin bepaalde facilitators op no cure no pay basis premiekortingen claimen zijn inmiddels vanuit 3 bedrijven een 8 tal valse verklaringen aangetroffen, waarmee men probeert aan te tonen dater recht op premiekorting zou bestaan. Ook is al duidelijk dat de valse stukken afkomstig zijn van de facilitator.I 11.1 I

11_.1

Overig

Deze week is een grote inval geweest door de FIOD bij een zaak, waarvan in het begin ervan de CAF expertise is ingezet om bepaalde informatie rondom geldstromen en mogelijk witwassen in beeld te krijgen. Deze info is in het opwerken van de zaak zeer goed van pas gekomen en krijgt nu een succesvolle ontknoping.

Greep uit de lopende zaken: 11-11-2016

Systeemfraude IH
c::> CAF heeft de populatie van personen redelijk in beeld waar mogelijk sprake is van een probleem in de aftrek van giften. Het lijkt erop dat de presentatie van deze giften anders is dan water zich werkelijk voordoet.
Vorige week was hierover de nodige publiciteit in de media. Komende week krijgen we samen met het ANBI team inzage in een aantal in beslag genomen stukken. Hiermee kunnen we hopelijk een flink stuk feitenonderzoek doen over de daadwerkelijke gang van zaken.
c::> Een stichting die veel aangiftewerk deed voor hulpbehoevenden is aan de slag om heel veel fouten uit het verleden te herstellen. Dit traject met deze stichting voorloopt voorspoedig. Reden voor de ellende zit ‘m in een voormalig medewerker die stevig in de fout is gegaan en allerlei extra aftrekposten heeft verzonnen. Bij het herstelwerk heeft de stichting nu ook stapels documenten en verklaringen verzameld waaruit de opzet en foutieve gedrag van de voormalige medewerker naar voren komt. Hier zoomen we nog even nader op in.
c::> Een van onze zaakbegeleiders heeft deze week per mail een afspraak bij een adviseur bevestigd waarin is
opgenomen dat we in gesprek willen over zaken die niet goed gaan. In dit gesprek heeft ze aangegeven dat ene collegal10.2.e aar zal vergezellen. Binnen 2 uur werd ze vervolgens gebeld door deze adviseur. Die had zo eens zitten Googlen op die naam en was zich inmiddels rot geschrokken! Hij was namelijk een aantal publicaties in de media tegengekomen die hem als een steen op de maag waren gevallen. Nog 2 weken wachten op het gesprek met ons was nu plotseling wel behoorl ijk lang. Maar telefonisch gaf hij al meteen aan absoluut geen gedoe met ons te willen en hebben we op voorhand de toezegging gekregen dat hij alles in het werk wil stellen om welk gedrag dan ook aan te passen. De basis voor het gesprek is gelegd.
c::> Bij een van de facilitators die is geselecteerd voor de actieweek ligt een verzoek of we wellicht oak nog iets
met een chi2 analyse zouden kunnen doen. Dat kan op zich natuurlijk altijd, maar de patroonanalyse is zo duidelijk dat dit ook zonder Chi2 tot sprekende resultaten leidt. Zo voert deze facilitator bij de reiskosten (normaal gesproken toch een bedrag wat variabel zou moeten zijn) b anzijn klanten vaste bedragen in, i fevallen voert hij kosten voor ziekenbezoek op, waarbij ook hier i evallen hebtedrag indentiek is. Ook meent deze facilitator fiii l’.lngiften de postcodeloterij te kunnen opvoeren als gift.
c::> Een belastingplichtige die op allerlei manieren probeerde zijn aftrekposten te rechtvaardigen is daar zover in
gegaan dat hij ook verklaringen van de zorgindicator (WMO) mee heeft gestuurd. Maar of dit hem nou helpt om zijn aftrek dieetkosten te bemachtigen …….

 

 

10.2.d + 10.2.g 11.1

p

,verse p aatsen z1Jn

 

in

eren rnet aangetro
11.1

en 1e er e1gen IJ

we zou en moeten z1Jn en

1e o rnet
bekend waren of niet meer in de opvang zitten. De vraagouders zijn echter “vergeten” ook de toeslagaanvraag stop te zetten. In relatief veel zaken is dus wel iets aan de hand. D

 

¢ De FIOD is ook zeer actief geweest. In een bepaalde casus idem dito: kinderen veelal niet bekend.
Aanwijzingen zijn sterk dat dit in georganiseerd verband gebeurt.
¢ Er zijn ook al wel een paar zittingen geweest, maar de meeste zittingen zijn volgende week.
¢ lnmiddels zijn er 2 doorzoekingen geweest, waarbij de nodige belastende documenten zijn aangetroffen.
¢ Verder zijn door de FIOD onderzoeken gedaan in een 30 tal lopende individuele onderzoeken. In deze gevallen heeft geen opvang plaatsgevonden.
¢ In de actieweek Toeslagen worden instellingen bezocht met indicaties dater mogelijk iets tout zit met de aanvragers, maar ook posten waarbij op voorhand eigenlijk helemaal geen indicatie aanwezig was. Van een dergelijke post zonder indicaties blijkt dat op basis van het gebrachte bezoek dater 12 aanvragers en 14 kinderen niet in de opvang zitten en waarschijnlijk kapers zijn. Oat is in dit geval ruim 6% van de totale populatie. De eventuele onderlinge samenhang wordt nog nader onderzocht als alle resultaten binnen zijn.
¢ Naast de zaken in de actieweek, is een post ook voor belastingen in de afrondende fase. Leidt tot forse correcties. In 1 geval ruim 1,5 ton en in het andere geval is dit nog enkele tonnen hoger. Bij Toeslagen was deze zaak al min of meer afgerond en ook daar is ongeveer een half miljoen teruggevorderd bij klanten.

Greep uit de lopende zaken: 18-11-2016

Systeemfraude IH
c::> Er is een WOB verzoek binnengekomen over een aantal CAF activiteiten. Dit verzoek gaat met name in op het wel of niet toepassen van het amendement Nepperus ( de medepleegboete), rnaar er zitten ook in breder verband een paar vragen in. Antwoord is in concept klaar. De stukken waar om gevraagd wordt zijn er niet of ze zijn zodanig gericht op individuele casui’stiek dat dit niet verstrekt kan warden.
c::> Deze week weer een opvoedend gesprek gehouden met een relatief groat advieskantoor die behoorlijk veel
daadwerkelijk hulpbehoevende rnensen begeleidt. Gaat hier niet om bewust misbruik, maar het gaat zo nu en dan net even te makkelijk. Ook zien we dater kosten in aftrek warden gebracht die in beginsel wel voor vergoeding in aanmerking hadden kunnen komen.
c::> Volgende week wordt weer een adviseur onaangenaam verrast (persbericht is in de maak). Bij een ander
gaan we een stevig gesprek voeren .

 

Toeslagen

c::> Voorlopige conclusie uit de actieweek Toeslagen is dater toch wel een behoorlijk aantal kinderen niet daadwerkelijk zijn aangetroffen die ook echt niet bij de opvang bekend waren, laat staan (ooit) aanwezig te zijn geweest. Maakt het belang van fysieke waarneming nog maar eens overduidelijk. Er zijn bureaus bij die wel maandelijks HUN bijdrage ontvangen, maar waarbij er dus geen kinderen verschijnen. I 1_1_.1
11.1

c::> Een aantal rapportages moet nog binnen komen.
¢ Een van de kindercentra wil geen gegevens aanleveren. Want dan rnoeten ze een software aanpassing doen en dat kost geld. Hiervoor kan (en zal) een boete warden opgelegd. In theorie is een boete per kind mogelijk.

¢ Bij een particuliere school is in het verdienmodel tevens de aanvraag van Toeslagen meegenomen. Naar blijkt op onjuiste gronden. Deze week is een bezoek ter plaatse gebracht. De Toeslagen zijn teruggevorderd.
c::> Persbericht volgt nog.

 

 

Loonheffingen

¢ Met account FIOD, tearnleider en projectleider afspraken gernaakt over het oppakken van de zaak met onjuiste premiekortingen. Subject wordt verdacht van het veel en vaak vervalsen van stukken en daar op basis van no cure no pay zelf beter van te warden.I

Greep uit de lopende zaken: 25-11-2016
Systeemfraude IH
¢ Deze week is een nieuwe zoeking geweest. Op donderdag hebben alle klanten van deze facilitator oak post gekregen. lnmiddels is ook een persbericht verschenen.

https://belastingdienst-in-beeld.nl/fiod-doorzoekt-woning-in-onderzoek-naar-honderden-onjuiste­ aangiften%e3%80%80/

¢ Bij een facilitator die al eerder een Knock and Talk gesprek heeft gehad is een vervolggesprek geweest. Dit keer om vast te stellen hoeveel er bij zijn eigen aangifte geteld moet worden wegens het onvolledig aangeven van zijn neveninkomsten als adviseur. Deze facilitator gaf daarbij aan veel last gehad te hebben van de brievenactie bij zijn klanten. Veel klanten zijn boos op hem, ook op sociale media wordt hem van alies verweten.
c::::> Deze week zijn we ook op gesprek geweest bij een middelgroot kantoor dat zijn diensten (ook) aanbiedt aan studenten. Die kunnen via de software en het certificaat van deze adviseur teruggaafverzoeken bij ons indienen. Een DIGID is niet nodig. Ook kun je invullen wat je maar wilt, er vindt door deze adviseur geen enkele controle plaats op de ingediende aangiften. Door de wijze waarop dit gebeurt, ziet de student ook niet welke informatie in de VIA staat opgenomen. In de praktijk leidt dit massaal leidt tot aangiften die niet juist zijn, voor een aanzienlijk belang van meer dan 2 mio. We hebben in het gesprek aangegeven dat dit op deze wijze zo niet kan. Het bedrijf gaf aan de ernst van deze situatie overduidelijk in te zien en komt binnen 14 dagen met een oplossing. Dat zou kunnen betekenen dat men het proces verbetert / aanpast zodat er wel control op komt en de kwaliteit van de ingediende aangiften meer geborgd kan worden, of dat men uiteindelijk helemaal met dit proces gaat stoppen. 11.1
¢ Vanuit het CAF zijn reacties gegeven op een aantal conceptdocumenten ( evaluatie aftrek zorgkosten, giften en ANBI).
¢ Gisteren heeft een gesprek plaatsgevonden met een stichting over de intrekking van de ANBI status. Een door CAF ge”initieerd (derden) onderzoek vormt daar mede de basis voor.

Toeslagen

¢ Zie bijgaande hyperlink naar het persbericht. Dit bericht is nauwelijks opgepakt door externe media.

http://intranet.belastingdienst.nl/fiod-nieuws/2016/11/23/fiod-en-belastingdienst-onderzoeken­ toeslagenfraude-met-valse-stukken/
of:

http://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/fiod-en-belastingdienst-onderzoeken-toeslagenfraude

Greep uit de lopende zaken: 09-12-2016

Systeemfraude IH

c:> FIOD is inmiddels al gestart met het opwerken van de zaken die voor de actieweek in aanmerking komen. Op 20 december is de gezamenlijke aftrapbijeenkomst met FIOD, OM en CAF zaakbegeleiders.
c:> Bij een van de kandidaten die in de actieweek aan de beurt gaat komen zijn alvast een aantal vragenbrieven
verzonden (aangiften die toch al waren uitgeworpen). Opvallend bij de antwoorden daarbij is dat vrijwel alle aangeschreven klanten op de vraag of zij hulp hebben gehad bij het indienen van de aangifte NEE invullen, terwijl uit de patronen die de aangiften laten zien overduidelijk het beeld bevestigd wordt dat onze facilitator actief is geweest. Hij heeft zijn klanten kennelijk behoorl ijk gelnstrueerd.
c:> In een zaak waarin een adviesbureau en de klanten eigenlijk gedupeerd zijn door een medewerker die bij het
constateren daarvan meteen op non actief gezet is, heeft het bureau inmiddels een zware herstelslag gedaan en honderden gecorrigeerde aangiften ingediend. Vanuit de klanten liggen er tientallen verklaringen dat de voormalige medewerker allerlei zaken heeft verzonnen en zonder enig overleg met hen in de aangiften heeft gezet. Dit op zich lijkt al voldoende basis om bij deze meneer nag een extra actie te ondernemen, dan wel via het strafrecht (nadeel is zwaar genoeg) dan wel via de medepleegboete. Het regionale dagblad heeft overigens lucht gekregen van de malversaties die hebben plaatsgevonden.
c:> Het voorstel van de facilitator die zonder dat ze zich dit bewust waren problem en veroorzaakte met het
indienen van aangiften door studenten is binnen en ziet er op zich gedegen uit. In het verleden kwamen hier massaal aangiften binnen met verschillen in lonen en loonheffingen. Je kon invullen wat je wilde, zonder dat iemand enige controle daarop deed. Dit gaat deze adviseur dan voortaan wel echt doen. Men wil voortaan deze hele aangiftestroom door de VIA gaan lei den en conform die informatie oak gaan indienen. Werkt de klant daar niet aan mee, dan neemt men er afscheid van. 11.1
I 11.1 IOverigens is dit kantoor, naast het verzorgen van aangiften met name bezig met het ontw1kkelen van softwarepakketten ten behoeve van de aangifte praktijk. Men heeft ook ideeen hoe hiermee de controle bij ons meer effectief en efficient zou kunnen warden. 11.1
c:> Bij het doorlopen van onze rode beconlijst vallen soms oak wel eens incidenteel grate posten op in de
giftenaftrek. Zo zagen we daarin oak een schoolvoorbeeld van een presentatie van periodieke giften waarvan je je kunt afvragen of daar deze wetgeving nu eigenlijk wel voor bedoeld is. Dit signaal is doorgezet naar Dgbel in verband met de evaluatie die momenteel loopt. Oak zagen we een post waarin een aftrekbare gift zou zijn gedaan van 9 miljoen. Volgende de gepubliceerde stukken van de ANBI gaat het echter om een gift van 3 miljoen (wij hebben aanwijzingen die dit bedrag ondersteunen). De collega van GO die met deze post bezig is heeft echter jaarstukken van de accountant ontvangen die wel een gift van 9 miljoen laten zien.
11.1 I Stukken zijn met de behandelaar gedeeld.

Toeslagen

c:> Ten aanzien van een casus waarvoor we op pad zijn geweest in de actieweek komen nu vanuit de GGD tips binnen dater sprake is van actieve samenspanning tussen GOB en vraagouders inzake bewust misbruik van LRKP nummers.
c:> In onze eerdere casus inzake gastouderopvang in de familiesfeer is overleg geweest met SZW. Zij zijn bezig
met een notitie daarover. Oak is hierover overleg met Dgbel. Als daar een standpunt is bepaald, kunnen wij met de casu·istiek verder. Tot op heden zit daar nag niet veel schot in.
c:> In een casus waar lang geleden CAF bij betrokken was, zijn de gesprekken met een collega van Toeslagen
kennelijk bij een langdurig gesprek van begin tot einde heimelijk opgenomen. In de weergaven op papier zijn hier echter oak weer delen uit weggelaten. Goed om weer eens onszelf te realiseren dat dit soort praktijken soms gebeuren.

Loonheffingen

Preweeg in de zaak van de ten onrechte geclaimde premiekortingen (mede op basis van valse stukken) is ingebracht en gaat binnenkort van start. Opvallend in deze zaak is dat aanvankelijk het beeld was ontstaan dat het hier om een oud collega ging, zo bleek overigens ook uit de tekst die deze facilitator zelf op Linked In had gezet. Uit navraag blijkt echter dat deze info nietjuist is. 11.1
11.1

 

Overig

De positionering van CAF en eventuele nieuwe interessante werkterreinen zijn kort besproken met de begeleidersgroep. We zien zelf nag allerlei nieuwe mogelijkheden en kansen in het zogenaamd CAF achtig werken, die in onze ogen oak in het licht van het rapport van de rekenkamer (te weinig toezicht op ondernemers) en voor de meeropbrengsten (investeringsagenda)interessant kunnen zijn voor de dienst als geheel. Er komt vanuit CAF een inhoudelijk voorstel met het voornemen dit in januari op de agenda te laten komen van het CD0(2).

10[2.e

Greep uit de lopende zaken: 16-12-2016

Systeemfraude IH

c:> Deze week was dan de lang verwachte actie bij de 3e en grootste casus op het gebied van de valse kwitanties. Er zijn bij die actie 3 mensen aangehouden, waaronder de voorzitter en de penningmeester. Ook is een flink bedrag aan contant geld in beslag genomen, alsmede luxe artikelen. Daarnaast zijn er op dezelfde dag een grote hoeveelheid brieven verzonden aan personen die een dergelijke giftenaftrek in de aangifte hebben staan. Hieronder in ieder geval al een 3 tal publicaties. Ook op de beeldkrant zou hierover nog een artikel moeten verschijnen.

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@97168/drie-mannen/

http://www.te legraaf.n1/dft/g eld/belasting/27251033/_2000_valse_belasting aangiften_.html http://accountantweek.nl/artikel/miljoenenfraude-met-giftenaftrek
c:> We hebben al wel eens melding gemaakt van een stichting die bij ons in beeld is gekomen omdat er veel te
hoge aftrek zorgkosten werd opgevoerd. We hadden gezien dat het niet zozeer de stichting zelf was als wel een medewerker. De stichting had dat inmiddels ook ontdekt en deze medewerker was op non actief gezet. Wij hebben de stichting met onze bevindingen geconfronteerd en dit heeft uiteindelijk geleid tot een goede samenwerking met deze stichting. Men heeft honderden aangiften herbeoordeeld en aangepast. Dat dit tot commotie zou kunnen leiden bij de gedupeerde klanten waste verwachten. Deze week verscheen er dan ook een artikel hierover in de Gelderlander. De voorzitter geeft daarin tekst en uitleg. Weliswaar klopt die uitleg niet (hij zegt dat hij zelf met de belastingdienst contact heeft opgenomen hetgeen niet zo is, verder heeft hij het over relatief kleine bedragen en relatief gering aantal posten, terwijl het totale belang toch wel enkele tonnen bedroeg en het om vele honderden biljetten ging). Maar goed; de strekking van het verhaal was verder wel prima. Goed artikel dat duidelijk maakt hoeveel ellende een facilitator voor klanten kan veroorzaken. Wellicht nog iets om in het achterhoofd te houden voor de komende actieweek om hier nog iets meete doen. Zie afzonderlijke bijlage (pagina 3).

c:> We komen bij het maken van analyses een aantal hele hoge aftrekposten giften tegen. Veelal periodieke giften, dan is de drempel geen probleem. Daardoor betalen een aantal personen tot in lengte van jaren geen belasting. We zien ook vaak combinaties met inkomsten uit box 2. Er zijn een aantal casusposities waarbij wij ernstig twijfelen of dit allemaal wel klopt. Het ziet er gelieerd uit. Gaat onder andere over kunstaankopen ( en wat is dan precies de waarde?). Geeft oak sprekende voorbeelden die interessant zijn voor de evaluatie van de geefwet.

c:> Een mevrouw die nogal een agressieve manier van communiceren heeft en zelfs aangifte heeft gedaan tegen een collega, slaat nu een enigszins andere toon aan. Ze wil nu toch graag met ons om tafel om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen. 11.1 Deze post zit namelijk in de opwerking voor strafrecht omdat deze dame een behoorlijke hoeveelheid valse verklaringen heeft opgemaakt.

c:> Bij een zaak waarin door de FIOD in de zoeking enkele tonnen in beslag heeft genomen, heeft de advocaat inmiddels een verzoek om kwijtschelding ingediend omdat er geen geld zou zijn ? Extra vreemd omdat er

nog bezwaar loopt dat ook door deze advocaat is ingediend.I

11.1 1Oi2.e

1 11.1 1 ———-

Toeslagen

c::> Bij een hele grote opvanginstelling blijken oak nogal wat kapers te zitten. Via nadere analyses wordt gekeken naar de achterliggende facilitators. Er komen hier een aantal “professionele” valse stukken vandaan.
Omdat nu de hele populatie is uitgevraagd moeten deze nu 1 op 1 vergeleken warden met de bestanden bij Toeslagen. Dit om het totaal aan kapers beter in beeld te krijgen.
c::> Onze CAF specialist invordering heeft deze week meet een stevig stukje facilitator aanpak oak de krant
gehaald. Hieronder een paar citaten uit het krantenartikel (Algemeen Dagblad 14-12-2016):

“Laat u mij asjeblieft werken”, smeekte de emotionele eigenaresse. “lk heb die kinderen nodig”. De belastingdienst zegt dat de vrouw sinds de start van haar 24 uurs kinderopvang een belastingschuld van twee ton heeft opgebouwd. De fiscus zou haar al verschi/lende ma/en uitstel van betaling verleend hebben.
Tijdens de rechtszitting was de belastingdienst omper nog tot compromissen bereid. Alleen ols de eigenaresse in een keer 75 duizend euro op ta/el legt dan wil de fiscus de inboedelverkoop afzeggen. “We zijn hoar al keer op keer tegemoet gekomen”, zei een chagrijnige belostingambtenaar dinsdag tegen de rechter. “Het bedrijf is een walk van oplopende schulden”.

De rechter leek ook weinig medelijden te hebben met de eigenaresse. “U hebt het zover laten komen dat de ouders van al die kinderen dadelijk een groat probleem hebben”, zei de rechter. “Wat u moet doen is uw bankpas pakken en beta/en. Dot is een hele simpele hondeling die elke Nederlander kan doen”. De eigenaresse reageerde dat de administratie “niet hoar ding” is.

Overig:

c::> Volgende week verschijnt de kerstspecial….
c::> Deze week is in een 3 tal zaken waar CAF op enige wijze bemoeienis mee heeft de ANBI status ingetrokken.

SR GO nadag 13 d-r 2016

Aan
we helpen je graag verder

 

 

 

Psychiatrische patiiinten krijgen naheffing fiscus

Medewerker van Ze-venaane atichting ging de fout in bij hel invullen van de belasmgaangifte van dienten.
_,Aioi111

Door fouccn Viil.D ccr1 .lllltdcwu­ ku van de ‘Zerfflll.l’SI!! Mehring Jua:t V31l dr:r Voor:n zijn ongr­ veer 1s0 cient.m mer een P,Y•
-.llCIM, aclx.crgrund )

– bo:u.lingstegding Jan ilc
bie.T nia .un “ladoe.n-,, ffll!ldl
..,.VlDdeS'”dupttnkn. Com­ m:uni.c:x.ie mei:: de Kichdng vtr­ loop< ¥ol81″‘5 bllr
.llt bob nog sc..d,,g…, CDDaa
IDt’I devooaiuer lcmmeo
le.ff\ ondmlcs und.ringe:n en M­
lm<i bdaliH.”
0. …..i..wmn; ttn voijwiii­ ga, is ci.r<a onu1.., mmzijn foUU!II hllE jurg,,lodon
…, h«licl’I< kwunm. 0. Rid>­ cing sllll &ind.sd:cn druk in dr WttT i:e’Zijn om ’11es n-.e: de Be- 1.ucingdicm< gucd d
krijglm NI dP e, VOOf d.t­
di itrn cot ttn mini.mum u be­
p,rl<.en. De lilXSUI! donien wor­ dco vuar bet cindvan di.t jar•

tot: ·r.c: _Er is bijvoor­ bedd ,ren ng om d.i.erck.os­ tffl .rteoekk.en,. mur ttn brid.’-­ je- n de bu.iuru cba: cir dihll. ziell:i.s, is dm Dia.voldoen Er moB: eni olficiel r cittCWtk bi­
rin warden a De me­ clewerbr wist. me.. mur YOl!rde
– zondor ftll<wing .kooam
ah — op”,·1 Xmc….. uitD..:zdfd.ogebeunl,Ol>d<!r
mttr’ ID!.I. nrisk.OliC hij vor.nle­ ucokoscm op zanda- dat dim­ tzn DYl!I” rco un:o lxschilnr:rL
0. fo,ru, bmddswiju v.mde
:mirdcw”cdJ::T wad door col c­
p’s ._,.- VolB””‘ l(uo-

tctl is d.irea. c:om:xt op­ pamen IIHI. de Belur::ing­ &NL ..DiL bird::..,. ddl nn onu dif:nu!n .1l op de konel ce hobbeD vu,wog, opnllood bo­ ll”.Ctmepos,n, voor p,,noontij,­ kl!.llft:n!k. Opzii::b isbe:lli”‘ bij­ uwuler cbc Oll:U’ d.iincm een bo-­ ll” .ti:ru h-n, d•..,,_ gifi.n QD da..: mt” spnmga, nuit”,:z.q,,c Kasun.
0. lld-=ing<liena …,.fi 2’98
dcAion (van do L6oo di tmrn)
CJV’rl” ‘2Dll, 201] ff1 :ZOL♦ .J:1 Vff­
d>cb.t best:o.mp,,ld. .No onder­
-zock door Dill code Bciuang-
di,om,: – bij – •

bdfi durv>Jl dudw.,kelijk l,cs
:u.:n, de- tand. Een dM1 be.bbm we lcunnm op!- door >Ls­ c.og bewij..wkkal u, ovuleg” 8″0. in .-go,,,>11on.volg,:”‘”
rugvonmi113- difnc baijltt
de &eusingc:14!:DS[ or die ine.e.ns
l:.m aF dz or oon
g,,lmg …….- g,o<mll’•n.
Oak iskwijalchddingin oommi-
8″ ..,..tlen mogdijk. o..,.beg<-­
IC!lden U!ll bij.””
JCm<as bemdruJa: dz zijn 5U.dxing vvon.du:rrnd ovrrlrg IM,<fi g,evoerd m« ck di@n,:,:n,
d.c im1.alingcn die b1:n bcs,dci­ d.cn ,m &! Bemtingdie.ns: w
-z:ijn tr ti jna klur 111ft, un,1tcn
,rule of twindg dO<Siers logg,en w·e nu. de Ji.a.-c: mJJd. 1n de

g,,dup«!rd.Zij li<“ll!n buo IJol.;u. tin uns,fi.c door de Ricbti.n& vftZm:gen en krq,m .nmra::nk: lijkvttl gddtttU& lal£f blttk

gerond.
Volsr-ns oprich.cr en vooa..ii:­
cer Lee ICunr:rs de landf!lijlc:
— snchting i• de fout

Stichting s opt erm_.e.,_e
.-..d..e-rondd..e­

esre ,geraD.en ’tijn we toe tt:a
gocdc oplossing i;nr.omcn.
l!ir zijn l!erl puT difnl:-11!11 ZD bom:
dat’.Un.ittlDled’mct:«titt:

c:bt die deels onc c wnD.ae le.iddt: lOC oovuwxbte cu vorde.r.i.npm van clP M,.ucing­
Volgm:, de •lidlting I- ,de
bedag,mYOO<d•. ,g,od.u­
J)Hfden Uteen van lOO toC ,.oo oum. Enkd• dihllleD mdddeo dK-zeul& IUim ‘LOOO m LJSO euromoeca:1 ai,.ente­ van ttn tuhtffing VDl bijIU 700 •mv krqal ¥lD b« Q\IC. Ma. cm minimumink.omro Ui probl<!mon.,ch. .Onda.nb

bud unpomen billDl!ll Jm vu dn Voont. .Om.t: d.i!n D zijn heel lnveuln.u! memrn..
A1s a-z.oiru gu.r,, ll!idl
lotveel Olll1.llt ,dJ lt.Uss. D•
doe: ans pijn”, ugc hit
0. -d<tt voe:rde bi j d•
bou,oinpmgt” IDftl” ilfad:­ pooun op cbn …-as. Hij incc._kis v..i DI!ruim rn litt D.1.am afui:ftdj­ k• bewipsrukk:en van bei-)do k.05U’Ilpm:trn op CC D bi j de difnrcn en un bun detfiSier

.,_
IIIOfV’ld,gaal:JutleYW1-
– tfon.
bli WNDert.igwarenweal
gNIDpl,— …
…de-tlngacli-
– nlwljnen.
anglNINJlrOVW’een;..,
,…,_ atid!mg_Dllt

Ink me1 dl!ze. affaire•, zegl
W>Ol’dtar Lax Kudara. vroe-

-llljde-
-,-•tlcb.tin!I,_,
… .. comaNII’•
cieel.. r”anancil!lel-
–11-o-p’1,1nn:go-n-.•
elwntlodt,_l.n…-..-..-..·,.g..u…t.,_.
,_._.,,_._,_25;.,,….
.p.o.l..1.1. _1l’l-llinnhet•-.U _
-•bljfik–­
ondarmaw lBDJgan·

kenMlltl!n het>ben. Dae. is heel
jmunn; murilt m,.p do< wd. •
w am de in de fol.I[ is gegun, w X:uscen ni«. _Hij is er ulf .fimttdeoel nia blur ,,-,111 grwurdm.. De WI!« nia wurom hij intt.ru
¥00rSinl.ak1Dswildospd.,.., mur hij btt6:. ulrft’.D ve:rleden in drggz.. Wiewertaa mttrmc.t rrvmnpdal<u..&gm; du!_.­ kmweanopwaz.e- wit kwt-­ DoOD. 1k vind ha; ba:l <Rgi..:b iu,doo hiemj noois_….-

Kerstspecial /Jaaroverzicht 2016 23-12-2016

Op het einde van het jaar geven we door middel van deze kerstspecial weer een jaaroverzicht van de CAF werkzaamheden. In dit overzicht beperken we ons qua “hoofdstukken” tot die zaken die hoofdstromen geweest zijn in ons werk: Systeemfraude IH en Toeslagen. CAF heeft in 2016 wederom een aantal kleinere experimenten uitgevoerd. Dergelijke activiteiten en eventuele andere zaken zijn nog beknopt samengevat onder “risicodetectie”.

De resultaten van de aangebrachte correcties bij de klanten van de facilitators {IH en Toeslagen) worden niet door ons gerapporteerd, omdat deze worden opgenomen in de Bl van de processen die daarvoor opgesteld staan. Het moment van de aanpak van een facilitator en de daadwerkelijke definitieve correcties bij de individuele klanten liggen in de tijd vaak behoorlijk ver uiteen. Bij de systeemfraude IH wordt het moment van de aanpak van de facilitator en het sturen van een mailing aan de klanten op elkaar afgestemd. De belangen bij de klanten zijn aanzienlijk bij zowel Toeslagen als systeemfraude IH en lopen jaarlijks in de vele miljoenen. Onze primaire opdracht is om facilitators te stoppen. Dat hoeft niet altijd te betekenen dater ook fiscale gevolgen bij de facilitator zelf zijn. In ruim 70 zaken die in 2016 zijn afgerond is (voor zover bij ons bekend) voor ruim 4 miljoen aan aanslagen opgelegd. Er zijn daarnaast nog genoeg zaken (ruim 80) onderhanden of nog net niet helemaal afgerond. Daarvan weten we van een aantal dat daar forse correcties zijn opgelegd of nog worden opgelegd. Die resultaten zijn nog niet in het eerder genoemde bedrag verwerkt. Het aanpakken van facilitators blijkt niet alleen effectief, maar ook lonend. De grootste winst zit echter in het stoppen of reduceren van het misbruik.

Systeemfraude IH:

Zaken uit eerdere jaren:
Begin 2016 waren er nog 41 zaken onderhanden uit eerdere jaren. In 2016 zijn 31 zaken daarvan geheel afgerond. Tevens bevinden zich nog twee zaken in de monitorstand. Dit zijn zaken die in aanraking zijn geweest met het strafrecht en waarvan de fiscale afronding nog niet helemaal klaar is. Een drietal zaken zijn nag lopend, omdat we daar de medepleegboete in stelling willen brengen en dat is nogal een bewerkelijk proces. De rest is nog onderhanden, omdat ze uiteindelijk meegaan in de actieweek 2017 of omdat sprake is van tamelijk complexe fenomenen, waarvan de behandeling inmiddels bestaat uit een aanzienlijke hoeveelheid onderliggende subjecten.

Zaken uit 2016:
In 2016 zijn 39 nieuwe zaken opgestart. Van deze zaken zijn er 11 geheel afgerond, en bevinden zich er 2 in de monitorstand. Er zijn daarnaast nog 26 zaken onderhanden. De meeste zaken komen voort uit eigen analyses en een deel wordt (naar buiten toe) opgepakt in de actieweek 2017. Met nieuwe analyses zijn in 2016 flinke stappen gezet.

Totaalbeeld
Het in 2015 aan de oppervlakte gekomen fenomeen valse kwitanties in de giftenaftrek heeft veel aandacht gevraagd in 2016. Er zijn 3 strafzaken geweest, waarvan er 1 pas heel recent openbaar is geworden. Daaromheen zijn diverse derden onderzoeken ingesteld bij betrokken ANBI instelling. In meerdere gevallen heeft dat als nevenresultaat tot de conclusie geleid dat de ANBI status ingetrokken is of nog moet worden. Het fenomeen valse kwitanties is daarnaast besproken in diverse gremia, waarbij ook kanttekeningen zijn geplaatst bij de problematiek rondom de giftenaftrek in zijn geheel. Zie onder andere ook persbericht en beeldkrantbericht van 16 december j.l. CAF heeft daarnaast input geleverd inzake de evaluatie van de aftrek zorgkosten.
In 2016 zijn diverse metingen verricht om te beoordelen wat het effect is van het handelen. Gebleken is dat de aandacht die gegeven is aan de facilitators en hun klanten zorgt voor een aanmerkelijke verbetering in het aangiftegedrag op de rubrieken die bij ans het meeste in beeld komen, zorgkosten en giften.

Het aangiftegedrag van personen die (eerder) klant waren bij een dergelijke facilitator zijn (geweest), warden in de tijd gevolgd. De geclaimde aftrek PGA neemt bij deze populatie spectaculair af. Een beperkt aantal adviseurs is sfi’af’fechtelijk vervolgd. In vrijwel alle gevallen zijn facilitators veroordeeld. Slechts in 1 geval is dat niet zo, maar daar loopt nog hoger beroep. In een beperkt aantal gevallen snijdt het mes bij de facilitator aan 2 kanten. Naast dat onjuiste aangiften voor klanten worden gedaan, is dan ook de eigen aangifte van de facilitator overduidelijk onvolledig. Sams proberen we de veroorzaker van de problemen zelf de foute aangiften bij de klanten te laten herstellen. In die gevallen blijkt dit succesvol te werken. Oak warden zo nu en dan met adviseurs procesverbeteringen besproken, waardoor de kans op onjuiste aangiften aanmerkelijk afneemt.

Oak in 2016 is een nadrukkelijke bijdrage geleverd aan de actieweek systeemfraude IH en hebben we daarmee veel media aandacht gegenereerd. De samenwerking met de behandelteams P, de poortwachters en de behandelaars vanuit MKB enerzijds en met FIOD en OM anderzijds verloopt vrijwel optimaal.

Toeslagen

Zaken uit eerdere jaren:
In 2015 waren nag een 19 tal zaken onderhanden (inclusief enkele zaken in monitorstand). Daarvan is er 1 uiteindelijk afgevoerd (wordt mogelijk op enig moment weer in actualiteit bekeken), zijn er 13 afgerond, staan er 4 nog op monitorstand (actie CAF klaar, maar wachten op resultaten bij Toeslagen) en is er 1 nog onderhanden.

Zaken uit 2016:
In 2016 zijn 30 nieuwe zaken opgestart. Voor het overgrote deel zijn dit KOi (14) en GOB (8). Daarvan zijn er 4 afgerond en 4 zijn er afgevoerd. Bij 6 posten is het CAF deel klaar en staat de post op monitorstand. De rest, 16 stuks zijn nog lopend. Reden voor het relatief hoge percentage lopende posten is dat de actieweek Toeslagen nog maar net is geweest en nog niet van alle posten de precieze resultaten bekend zijn.

Totaalbeeld

In 2016 hebben we getracht meer focus aan te brengen in de aanpak van toeslagposten door bewust meer te kiezen voor terreinen met verwachtingen van een evident verhoogd risico. Naast het afwikkelen van eerdere posten en het incidenteel bekijken van andere zaken waren dit de speerpunten. De door ons gekozen thema’s voor dit jaar waren opvang in familieverband en mogelijke kapers van LRKP nummers. Hoewel de evaluatie van dit laatste thema nog niet helemaal is afgerond is wel gebleken dat beide thema’s inderdaad een verhoogd risico zijn.

Deze focus leidt enerzijds tot per saldo minder posten die zijn bekeken, maar anderzijds is er ten opzichte van vorig jaar wel een toename in gevolgen. Hadden we vorig jaar nog diverse posten waar uiteindelijk geen vervolgacties op hoefden plaats te vinden, in 2016 is dat in nagenoeg alle gevallen wel het geval geweest.

Bij de opvang in familieverband is nadrukkelijk vastgesteld dat de risico’s op samenspanning aanmerkelijk hoger zijn. Vanwege het familieverband ontbreekt een natuurlijke functiescheiding. Tussen familieleden wordt bijvoorbeeld niet of veel minder de behoefte gevoeld om af te rekenen op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren. Ook lopen informele oppasuren en formele oppasuren door elkaar heen. Deze conclusie is gedeeld met Dgbel, en besproken met het ministerie van SZW. Wat hier verder mee gaat gebeuren en wat dit betekent voor de afwikkeling van de door ans bekeken zaken, is op het moment van het schrijven van dit beknopte jaarverslag nag niet bekend.

Nog meer dan in voorgaande jaren is door CAF een bijdrage geleverd aan de themaweek van Belastingdienst/ Toeslagen en de FIOD. Er werden door collega’s waarnemingen en controles in het veld gedaan op plaatsen verspreid door heel Nederland. De focus voor CAF lag in deze week op het beoordelen van LRKP kapers. De acties hebben bevestigd dat het kapen zich voordoet. Een opvanginstelling hoeft hier lang niet altijd een actieve rol in te hebben en is dus wel eens facilitator tegen wil en dank. We hebben voorstellen gedaan om dit risico naar de toekomst toe te kunnen reduceren. Tevens zijn de Toeslagen stopgezet en teruggevorderd. In de media was – in tegenstelling tot de acties bij de systeemfraude IH – nauwelijks aandacht voor deze actieweek.

R1’Stt:odetectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.d, 11.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte

Op de CAF activiteiten is in 2016 per saldo minder dan 15.000 uur geschreven. Met relatief weinig uren kunnen we dus toch heel veel doen. Er zijn nog genoeg zaken te ontwikkelen die passen in de CAF aanpak (facilitator gerelateerd) en nog meer als we kijken naar de CAF achtige werkwijze ( die breder toepasbaar is). Recent heeft onze DG geschreven dat 2017 een sleuteljaar wordt voor de Belastingdienst. Wat ons betreft geldt dat ook voor CAF.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *