Kindertoeslagaffaire

Onderzoek effecten

Onderzoek effecten
FSV MKB
2022-0105/SM/sv/rh
17 maart 2022
Disclaimer
Maart 2022

Dit document betreft een rapport dat de hoofdlijnen van de resultaten van ons onderzoek weergeeft en is geschreven
onder verantwoordelijkheid. Dit document wordt u door hen aangeboden vanuit PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.

Het betreft daarmee geen document opgesteld door accountants, belastingadviseurs of daaraan gelijk te stellen
dienstverlening. Wij hebben ten aanzien van de aan ons aangereikte informatie (zowel schriftelijk als mondeling) geen juridische of fiscaal inhoudelijke beoordeling uitgevoerd. U kunt contact over dit onderzoek opnemen via.

U blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele op het document gebaseerde besluitvorming en/of
beslissing(en). PwC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (ook niet voor nalatigheid) voor de gevolgen van enig
handelen of nalaten door u en/of derden op basis van (de inhoud van) het document, en wijst iedere verantwoordelijkheid,
zorgplicht en/of aansprakelijkheid – contractueel, op basis van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins – af
voor enig besluit en/of enige beslissing waaraan (de inhoud van) het document ten grondslag ligt.

Wij stellen dit document uitsluitend op voor de Belastingdienst als opdrachtgever, in overeenstemming met de
opdrachtbevestiging. Wij accepteren richting geen enkele andere partij aansprakelijkheid of zorgplicht op basis van de
inhoud van dit document. De Belastingdienst vrijwaart PwC te allen tijde tegen vorderingen van derden die voortvloeien uit
of samenhangen met door ons verrichte werkzaamheden in relatie tot de Belastingdienst, behoudens indien en voor zover
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PwC.

In het geval u een verzoek ontvangt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob-verzoek) ter zake van
schriftelijke uitingen van PwC, verzoeken wij u ons hierover onverwijld (in ieder geval voorafgaand aan de te nemen
beslissing op het Wob-verzoek en daarom voorafgaand aan eventuele openbaarmaking) schriftelijk te informeren. In dat
kader is het verzoek ons alle beschikbare achtergrondinformatie met betrekking tot het Wob-verzoek te verstrekken.
Daarbij zouden wij het op prijs stellen dat u ons in de gelegenheid brengt om onze visie te geven op het Wob-verzoek,
vooruitlopend op de door u te nemen beslissing op het Wob-verzoek.

Dit document alsmede enig geschil voortvloeiende uit of verband houdend met (de inhoud van) het document worden
uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers
Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten
verlenen.
3 | Onderzoek effecten FSV MKB

 

Voorwoord
Circa twee jaar geleden kwamen de eerste vragen over het gebruik van de Fraude Signalering
Voorziening (hierna: FSV) naar voren. Inmiddels is veel meer duidelijk over FSV en de effecten
die deze voorziening op burger en toeslaggerechtigden heeft gehad. Daarbij is helaas
geconcludeerd dat mensen negatieve gevolgen van FSV hebben ondervonden en dat deze
effecten voor individuele burgers en toeslaggerechtigden groot kunnen zijn.

Dit rapport geeft inzicht in de effecten van FSV op een deel van de populatie dat tot dusverre nog
niet onderzocht was: de ondernemer. Dit onderzoek maakt daarmee het beeld compleet van de
effecten van FSV voor de totale populatie aan FSV-geregistreerden. Wij leveren voorliggend
rapport circa vier maanden later op. In het onderzoek is vertraging ontstaan in het proces van de
terbeschikkingstelling van toegang tot systemen, data en informatie ten behoeve van het
dossieronderzoek.

In de afgelopen elf maanden hebben wij in totaal 1380 individuele dossiers gereconstrueerd en
bestudeerd. Daarbij hebben wij in totaal meer dan 30 systemen van eerst de directie Toeslagen
en later de directies Particulieren en MKB geraadpleegd. De rapportages over onze bevindingen
bij Toeslagen en Particulieren zijn reeds naar buiten gebracht. Ook is ons eerdere rapport over de
omvang van de gegevensdeling reeds gepubliceerd en wordt parallel aan dit onderzoek naar de
effecten van FSV op ondernemers het onderzoek naar Query’s aan de Poort afgerond en
opgeleverd. De vijf rapporten geven gezamenlijk een compleet beeld van welke rol FSV binnen
de Belastingdienst heeft gehad en wat daarvan de effecten zijn.

Wij zijn ons bewust dat naast alle antwoorden die de onderzoeken hebben gegeven er ook
vragen blijven bestaan en nieuwe vragen opkomen. Tegelijk hopen wij als onderzoekers dat de
gegeven inzichten in de rapportages richting geven voor waar en voor wie corrigerende
maatregelen (bijvoorbeeld het tegemoetkomen van burgers of ondernemers) in werking moeten
worden gesteld.

Amsterdam, maart 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *