Kindertoeslagaffaire

Kamervragen 26 mei 2023 van Pieter Omtzigt over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

AH 2686
2023Z07419
Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën) (ontvangen 24 mei 2023)
Vraag 1
Kunt u zich herinneren dat u in het verslag van het schriftelijk overleg over de
uitwerking beleid tegemoetkoming FSV van 2 februari 2023 aangaf dat er op
individueel niveau onderzocht is of de ontvangen informatie heeft geleid tot
gevolgen voor de burger en dit vanuit onderzoek van de derde partijen niet het
geval blijkt te zijn? (1)
Antwoord vraag 1
Ja.
Vraag 2
Op welke wijze is geregeld en geborgd dat informatie afkomstig uit de FSV of
informatie betreffende opzet/grove schuld die door de Belastingdienst met
gemeenten is gedeeld, uit de datasystemen van de gemeenten is verwijderd?
Antwoord vraag 2
In mijn brief van 16 mei 2023 meldde ik dat de Belastingdienst organisaties (ook
als het om gemeenten gaat) die voor zover bekend informatie van de
Belastingdienst hebben ontvangen over of uit FSV verzocht zijn om deze
informatie te verwijderen. De onderzoeken die aan de basis liggen van deze
verzoeken hebben zich gericht op groepsmailboxen die volgens het onderzoek
van PwC het grootste risico vormden waar het gegevensverstrekking aan andere
organisaties betrof.
Verstrekkingen van gegevens die achteraf nauwelijks vast te stellen zijn, zoals
telefonische verstrekkingen, zijn hier niet in betrokken. Daarnaast heb ik, zoals ik
heb aangegeven in mijn brief van 30 januari jl., de Belastingdienst verzocht om
vervolgonderzoek te doen naar aanleiding van 47 interne mails die lijsten
bevatten om vast te stellen voor welk doeleinde deze (excel-)lijsten binnen de
Belastingdienst zijn verspreid en of gevalideerd kan worden dat deze (excel-
)lijsten binnen de Belastingdienst zijn gebleven.
De organisaties die deze informatie hebben ontvangen, hebben bevestigd deze
informatie te verwijderen. Hierdoor krijgen personen die in FSV-geregistreerd
stonden en waarvan informatie uit of over FSV aan andere organisaties is verstrekt
zoveel als mogelijk de zekerheid dat FSV-informatie niet alsnog tot gevolgen leidt
voor hen bij andere organisaties.
Vraag 3
Vindt u dat personen die bij een gemeente of bij de Belastingdienst informeert of
informatie over die persoon is gedeeld vanuit de Belastingdienst in het tijdvak dat
de FSV gegevens door de Belastingdienst werden gedeeld met de gemeenten ten
behoeve van het sociale domein, altijd en voortvarend daarover moet worden
geïnformeerd?
Antwoord vraag 3
Als de door de persoon opgevraagde informatie bij de Belastingdienst bekend is
en het mogelijk is om deze informatie te delen dan zal de persoon hierover
worden geïnformeerd. Tevens informeert de Belastingdienst personen proactief
indien uit onderzoek blijkt dat FSV gegevens zijn gedeeld met externe
organisaties. De eerste personen hebben deze brief in april jl. ontvangen. In mei
en juni 2023 worden de overige mensen geïnformeerd.
Vraag 4
Kunt u toelichten met welke informatieverzoeken over burgers, door gemeenten,
de Belastingdienst meewerkt en op grond van welke wettelijke regeling? Kunt u
daarvan een uitputtend overzicht geven (over het soort informatieverzoeken
waaraan of de afgelopen tien jaar is meegewerkt)?
Antwoord 4
De Belastingdienst is een overzicht aan het opstellen. Helaas is dit niet gelukt
binnen de termijn. Ik kan u al wel de grondslagen in wettelijke regelingen
noemen op grond waarvan de Belastingdienst informatie moet verstrekken aan
gemeenten die uit een eerste inventarisatie naar boven zijn gekomen.
– artikel 2.34, eerste lid van de Wet basisregistratie personen;
artikel 27, eerste lid van het Besluit basisregistratie personen;
– Artikel 64 eerste lid, onder c, Participatiewet;
– artikel 45 eerste lid, onder c, Wet IOAW;
– artikel 5.2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
– Artikel 64 eerste lid, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen (Wet SUWI);
– Artikel 27 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Wet BIBOB);
– Artikel 43c, eerste lid, letter j, Uitvoeringsregeling AWR.
Met de stand van zakenbrief, die ik voor het Commissiedebat Belastingdienst dat
in september zal plaatsvinden aan uw Kamer zal sturen, zal ik u een volledig
overzicht verstrekken.
Zoals ik in de beantwoording van de vragen 5 en 6 aangeef, verloopt de
gestructureerde gegevensdeling aan gemeenten door tussenkomst van het
Inlichtingenbureau.
Vraag 5
Kunt u de werkinstructies, die de afgelopen tien jaar van toepassing waren,
wanneer een gemeente een specifieke vraag over een burger had om wat voor
een reden dan ook (verdachte van
uitkeringsfraude, aanvraag of verlening van een uitkering, zoals de bijstand,
aanvraag WMO of welke andere denkbare reden dan ook) aan de Kamer doen
toekomen?
Antwoord vraag 5
Gemeenten hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taken de informatie van
de onder andere de Belastingdienst nodig. Gemeenten ontvangen daartoe
samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau (IB). Voor meer informatie over de
werkwijze van het IB en deze samenloopsignalen, verwijs ik naar de
Kamervragen over burgergegevens bij het Inlichtingenbureau van 15 juni 20211.
Omdat specifieke vragen van een gemeente lopen via het Inlichtingenbureau zijn
hier bij de Belastingdienst geen werkinstructies voor.
1
Kamerstuk 3177, nr. 2674
Voor de deling van incidentele gegevens kan ik binnen de gestelde termijn de
vraag niet beantwoorden. Ik zal uw Kamer nader informeren via de stand van
zaken brief die uw Kamer voorafgaand aan het volgende commissiedebat
Belastingdienst ontvangt.
Vraag 6
Kunt u toelichten of deze informatie, die met de gemeentes gedeeld wordt ook
informatie over
schuldenproblematiek bevat? Zo ja, kunt u aangeven wat voor een soort
informatie dan potentieel
gedeeld is?
Antwoord vraag 6
In het kader van schuldhulpverlening levert de Belastingdienst gegevens aan
Stichting Inlichtingenbureau. Stichting Inlichtingenbureau is het
informatieknooppunt voor gemeenten voor de uitvoering van haar wettelijke taak
voortvloeiend uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), in casu het
opstellen van het plan van aanpak als bedoeld in artikel 15 Besluit gemeentelijke
schuldhulpverlening. De grondslag voor deze levering is te vinden in artikel 8
WGS. Ten behoeve van deze uitwisseling is een specifiek technisch
afsprakendocument beschikbaar. De gestructureerde gegevensset die de
Belastingdienst in dit verband verstrekt aan gemeenten bevat op dit moment
geen gegevens m.b.t. de schuldenproblematiek.
Voor de deling van incidentele gegevens kan ik binnen de gestelde termijn de
vraag niet beantwoorden. Ik zal uw Kamer nader informeren via de stand van
zaken brief die uw Kamer voorafgaand aan het volgende commissiedebat
Belastingdienst ontvangt.
Vraag 7
Kan deze informatie ook informatie over opzet/grove schuld of verdenking van
fraude bevatten?
Antwoord vraag 7
De gestructureerde deling van gegevens zoals in vraag 6 aangegeven bevat voor
zover bekend geen gegevens over opzet/grove schuld of verdenking van fraude.
Vraag 8
Kunt u aangeven in hoeveel gevallen er door de Belastingdienst informatie over
individuele burgers aan een gemeente is verstrekt in de afgelopen vijf jaar –
inclusief per telefoon – en op welke wijze dat wordt bijgehouden?
Antwoord vraag 8
Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er geen overzicht is van in hoeveel
gevallen informatie is verstrekt. Mocht later blijken dat dit wel bekend is, zal ik
uw Kamer informeren.
Vraag 9
Kunt u de processen beschrijven waarlangs informatie vanuit de Belastingdienst
bij gemeentes, (Jeugd) Beschermingstafels of Veiligheidstafels kan terechtkomen?
Antwoord vraag 9
In vraag 6 heb ik al aangegeven dat de gestructureerde leveringen via het
Inlichtingenbureau lopen. Daarnaast vindt individuele verstrekking aan
gemeenten plaats via samenwerkingsverbanden.
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor of en hoe gegevens dan bij (jeugd)
beschermingstafels of veiligheidstafels terecht kunnen komen. Hier heb ik zelf
geen zicht op.
Vraag 10
Kan deze informatie ook uit FSV afkomstige informatie bevatten? Zo ja, in
hoeveel gevallen is dat de afgelopen vijf jaar bij de instanties in de vorige vraag
terecht gekomen?
Antwoord 10
Ten aanzien van de Beschermingstafels of Veiligheidstafels zie het antwoord op
vraag 9. Gemeenten zijn hier zelf verantwoordelijk voor en hier heb ik geen zicht
op.
Ten aanzien van het verstrekken van informatie over FSV aan gemeenten in het
algemeen kan ik het volgende aangeven. Er zijn in de afgelopen vijf jaar, tussen
2018 en 2020, voor zover bekend in totaal 20 e-mails verstuurd naar gemeenten
met daarin een verwijzing naar FSV. Dit is geconstateerd op basis van de
onderzoeken naar de functionele groepsmailboxen zoals eerder gepresenteerd
aan de Kamer. De meerderheid van deze e-mails zijn antwoorden van de
Belastingdienst op informatieverzoeken vanuit de gemeenten. Er is voor zover na
te gaan geen inhoudelijke informatie uit de FSV gedeeld maar enkel een
verwijzing in de mail naar FSV.
Vraag 11
Bent u bekend met het document “Presentatie alternatief handhaven stuurgroep”
van 17 december 2020 waarin onder het kopje “Administratief onderzoek ter
voorbereiding van (het genereren van) casussen binnen LSI projecten” staat
vermeld welke dienst bepaalde gegevens kan verstrekken? (2)
Antwoord vraag 11
Ja.
Vraag 12
In hoeveel gevallen is door de Belastingdienst informatie over schulden van
betrokkenen binnen het verband van het Landelijke Stuurgroep Interventieteams
(LSI) is verstrekt?
Antwoord vraag 12
Dit is niet te reconstrueren.
Vraag 13
Is door de Belastingdienst ook informatie over (vermeende) fraude of opzet/grove
schuld ter
beschikking gesteld in LSI-verband? Kunt u hier een heel precies antwoord op
geven?
Antwoord vraag 13
Dit is niet te reconstrueren. In het algemeen kan ik wel ingaan op het aantal
mails aan gemeenten. Er zijn in de afgelopen vijf jaar, tussen 2018 en 2020, voor
zover bekend in totaal 20 e-mails verstuurd naar gemeenten met daarin een
verwijzing naar FSV. Dit is geconstateerd op basis van de onderzoeken naar de
functionele groepsmailboxen zoals eerder gepresenteerd aan de Kamer. De
meerderheid van deze e-mails zijn antwoorden van de Belastingdienst op
informatieverzoeken vanuit de gemeenten. Er is voor zover na te gaan geen
inhoudelijke informatie uit de FSV gedeeld maar enkel een verwijzing in de mail
naar FSV.
Vraag 14
Binnen welke samenwerkingsverbanden wordt informatie over schulden van
betrokkenen gedeeld?
Antwoord vraag 14
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 6 bevat de gestructureerde
gegevensset die de Belastingdienst in dit verband verstrekt aan gemeenten op dit
moment geen gegevens m.b.t. de schuldenproblematiek.
Vraag 15
Kunt u ervoor zorgen, dat de Belastingdienst informatie over personen alleen nog
ten behoeve van het sociaal domein aan gemeenten mag verstrekken onder
gelijktijdig afschrift daarvan aan de betrokken personen, om tegemoet te komen
aan de eis van transparantie en om de betrokkene de mogelijkheid te geven aan
te geven dat de informatie onvolledig of onjuist is?
Antwoord vraag 15
Binnen de gestelde termijn kan ik deze vraag niet beantwoorden. Dit zal nader
uitgezocht moeten worden. Ik zal uw Kamer nader informeren via de stand van
zaken brief die uw Kamer voorafgaand aan het volgende commissiedebat
Belastingdienst ontvangt. .
Vraag 16
Vindt u dat gemeenten zelf een verantwoordelijkheid hebben om onderzoek te
doen of in het sociale domein mogelijk informatie afkomstig van de FSV, terecht
is gekomen en/of is gedeeld?
Antwoord vraag 16
In mijn brief van 16 mei 2023 over FSV-gerelateerde onderwerpen meldde ik dat
de Belastingdienst onder andere aan gemeenten verzocht heeft om informatie
van de Belastingdienst over of uit de FSV te verwijderen. Het is aan gemeenten
om te bezien op welke wijze de informatie uit de FSV verder verwerkt is.
Vraag 17
Welke maatregelen zijn al dan niet genomen om te bevorderen dat de gemeenten
hierover informatie geven aan betrokken personen?
Antwoord vraag 17
Zie voor wat de Belastingdienst richting gemeenten heeft gedaan het antwoord op
vraag 2.
Vraag 18
Bent u bekend met het document LSI 2004/93, “Tussenrapportage inzake
uitwerking maatregelen uit de brief Wijn/Rutte”, waaruit blijkt dat in het begin
van LSI de vraag aan de orde kwam op welke wijze bevoegdheden van
deelnemende partijen ‘’kruiselings’’ kunnen worden toegepast en de
conclusie dat dat niet is toegestaan, tenzij met standaard vragenlijsten wordt
gewerkt? (3)
Antwoord vraag 18
Ja, hier ben ik mee bekend.
Vraag 19
Bent u het ermee eens, dat het gebruik maken van elkaars bevoegdheden door
overheidsorganen niet wenselijk is?
Antwoord vraag 19
Ja, hier ben ik het mee eens. Het gebruikmaken van bevoegdheden van collegaambtenaren van andere organisaties of het zich begeven op het taakveld van een
andere dienst/instantie is juridisch niet toegestaan. Dit wordt ook geconcludeerd
in het stuk waar u naar verwijst: ‘het over en weer toedelen van elkaars
bevoegdheden aan de partners in een interventieteam wordt niet als de meest
praktische oplossing gezien om de effectiviteit van de interventieteams te
vergroten. Daarnaast is het zogenaamde ‘meeliften’ op de bevoegdheden van
collega-ambtenaren of het zich begeven op het taakveld van een andere
dienst/instantie juridisch niet toegestaan en daarmee geen begaanbare weg. Dit
wordt echter in de praktijk, gegeven de mogelijkheid om wel met
gemeenschappelijke vragenlijsten te kunnen werken, niet als een knelpunt
ervaren.’
Een samenwerking tussen overheidsorganen betekent dus niet dat de onderlinge
bevoegdheden versmelten en gedeelde bevoegdheden worden. Deelnemende
partijen blijven gebonden aan hun eigen bevoegdheden.
Vraag 20
Kunt u aangeven hoe lang, waar en op welke wijze de standaard vragenlijsten
zijn toegepast?
Antwoord vraag 20
De ervaring heeft geleerd dat de vragenlijsten in de praktijk slechts ten dele
worden ingevuld omdat de vragenlijst te omvangrijk is en niet in alle gevallen
relevant. De vragenlijsten die worden toegepast zijn bijgevoegd in de bijlage.
Iedere deelnemende en belanghebbende organisatie werkt bij het hanteren van
de vragenlijst volledig op basis van de eigen bevoegdheden. Het is voor zover
bekend niet te achterhalen sinds wanneer de standaard vragenlijsten zijn
toegepast.
Bij het werken met standaardvragenlijsten worden bevoegdheden van
deelnemende partijen zover bekend niet kruislings toegepast. De bevoegde
deelnemende partij die informatie heeft opgehaald middels een
standaardvragenlijst, deelt deze informatie met andere deelnemende partijen,
mits dat noodzakelijk is voor het samenwerkingsverband (artikel 64, derde lid,
Wet SUWI).
Vraag 21
Zijn de bevoegdheden op enig moment ook kruislings toegepast zonder
vragenlijsten?
Antwoord vraag 21
Zie het antwoord op vraag 19
Vraag 22
Worden de standaard vragenlijsten nog gebruikt en zo ja, welke? Kunt u deze aan
de Kamer doen
toekomen?
Antwoord vraag 22
Zoals in antwoord 20 staat vermeld, worden de vragenlijsten die worden
toegepast bijgevoegd.
Vraag 23
Bent u bekend met de vermelding van Bulgaarse, Poolse, West-Afrikaanse,
Egyptische, Aziatische en Chinese doelgroep in de presentatie van het
Informatieknooppunt SZW in de LSI-vergadering van 31 januari 2008? (4)
Antwoord vraag 23
Ja
Vraag 24
Bestaat het Informatieknooppunt of de activiteiten daarvan nog en waar zijn deze
ondergebracht, bij ANL of elders?
Antwoord vraag 24
Ik ga er vanuit dat met ANL de Nederlandse Arbeidsinspectie bedoeld wordt. Het
informatieknooppunt is ondergebracht bij het Meldingen Informatie Centrum van
de Nederlandse Arbeidsinspectie. Meldingen met indicaties van fraude in het
sociaal domein worden aldaar beoordeeld op aard en omvang en daarna
doorgeleid naar de juiste afnemer. In de regel is dat UWV, SVB of een
gemeente.
Vraag 25
Wordt er nog steeds binnen ANL of SZW gewerkt met doelgroepen en zo ja,
welke?
Antwoord vraag 25
De Nederlandse Arbeidsinspectie formuleert doelgroepen voor haar risicogericht
toezicht. Voor voorbeelden verwijst de Nederlandse Arbeidsinspectie naar haar
jaarplan. Binnen de sociale zekerheid voert SZW een doelgroepenbeleid:
specifieke uitkeringen en regelingen zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen,
zoals arbeidsmigranten, bijstandsgerechtigden, ouders en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Vraag 26
Bent u ermee bekend dat, zoals blijkt uit bijlagen bij antwoord op Kamervragen
van het lid Omtzigt, de data van LSI-projecten worden verwerkt in het speciaal
voor interventies ontwikkelde Interventieteaminformatiesysteem (IVT-systeem)
en door Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen worden verwerkt? (5)
Antwoord vraag 26
Het IVT-systeem bood projectleden van interventieteams – werkzaam bij
verschillende organisaties – de mogelijkheid om op hetzelfde moment gebruik te
maken van dezelfde projectgegevens. Deze applicatie werd beheerd door het
Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen2 (BKWI). In deze applicatie
konden projectleden op een veilige manier samenwerken. Gegevens werden
onder verantwoordelijkheid van een landelijk projectleider op projectbasis
vastgelegd en weer ontsloten. In het IVT-systeem werden verschillende
documenten en gegevens gebruikt. Alleen opgestelde documenten konden
worden bewerkt, brondata niet. Brondata zijn gegevens uit die bronnen zoals
Basisregistratie Personen (BRP), Verificatie Identificatie Systeem (VIS) en het
Handelsregister. Afhankelijk van het type onderzoek was bepaalde informatie
zichtbaar. De documenten en gegevens werden een jaar na het afsluiten van het
project uit het systeem verwijderd.
Het IVT-systeem is per 1 januari 2018 uitgefaseerd en wordt niet langer gebruikt.
Het systeem voldeed niet aan de gebruikerswensen. Sinds ultimo 2017 voert het
Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) geen activiteiten meer uit
ten behoeve van de LSI.
Vraag 27
Op grond van welke wetgeving is het toegestaan om data van verschillende
uitvoerings- en
overheidsorganen te vermengen in één databestand?
Antwoord vraag 27
Als overheidsgegevens in één bestand worden samengebracht moet deze
verwerking vanzelfsprekend op een rechtmatige grondslag zijn gestoeld en ook
anderszins voldoen aan de vereisten die uit wet- en regelgeving voorvloeien. Voor
het inmiddels uitgefaseerde IVT-systeem golden de vereisten van de Wet
bescherming persoonsgegevens. Tegenwoordig gelden de vereisten van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Eén van deze vereisten uit
de AVG is dat verwerkingsverantwoordelijken verplicht zijn om passende
technische en organisatorische maatregelen te nemen om gegevens te beveiligen.
Als overheidsorganen gegevens in één bestand samenbrengen, dienen zij dus te
beoordelen of deze verwerking rechtmatig is en zich verdraagt met relevante
regelgeving.
De grondslag voor verwerking van persoonsgegevens binnen de LSIsamenwerking door de deelnemers aan een project, is artikel 64 van de Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Dit artikel is
techniekneutraal geformuleerd en bevat geen verbod noch een verplichting om
gegevens samen te brengen in één databestand.
Vraag 28
Hebben alle deelnemers aan een LSI-onderzoek toegang tot alle data die met
betrekking tot dat
onderzoek worden verwerkt?
2
Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen is een onderdeel van UWV
Antwoord vraag 28
Nee. In de werkwijze die op 26 januari jongstleden aan de Kamer is gezonden,
wordt uiteengezet wat de werkwijze is van de LSI3. Bij de start van het project
worden door alle deelnemende ketenpartners de eigen signalen aangeleverd.
Binnen het systeem heeft elke ketenpartner een eigen map waarin de signalen
worden geüpload. De ketenpartners hebben alleen toegang tot hun ‘eigen’ map
en hebben dus geen inzicht in de aangeleverde gegevens van andere
ketenpartners. Wanneer de ketenpartners hun signalen geüpload hebben, maakt
de gemeentelijke projectleider van het project een overzicht van alle te
bespreken adressen waar minimaal twee partners een belang bij hebben. Deze
adressen worden besproken aan de zogenaamde casustafel. Aan de casustafel
worden dus alleen de adressen besproken waar meer partners een belang bij
hebben.
Vraag 29
Welke deelnemers aan een LSI-onderzoek mogen of mochten mutaties op de data
in het IVT-systeem aanbrengen?
Antwoord vraag 29
Zie hiervoor het antwoord op vraag 26.
Vraag 30
Welke persoonsgegevens worden in het IVT-systeem verwerkt en worden er
gegevens betreft etniciteit of nationaliteit in het IVT verwerkt? Zo ja welke?
Antwoord vraag 30
Per LSI-project werd de specifieke gegevensbehoefte bepaald, het is dus niet aan
te geven welke persoonsgegevens in het IVT-systeem verwerkt werden. Wel is
aan te geven dat deelnemers toegang hadden tot de BRP waarin ten tijde van het
IVT systeem nog de tweede nationaliteit was opgenomen. Daarnaast hadden
deelnemers via de BRP toegang tot onder meer de voor- en achternamen,
geboorteplaats en geboorteland van betrokkenen en was vanaf 2014 het
onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen inzichtelijk. Of en waarom
bepaalde nationaliteits- of afkomst gerelateerde gegevens in individuele projecten
gebruikt zijn is niet langer te achterhalen, omdat het systeem niet langer in
gebruik is.
Vraag 31
Worden ook bijzondere persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens in het IVTsysteem verwerkt?
Antwoord vraag 31
Zie voor de BRP het antwoord 30. Dit sluit niet uit dat in een bepaald LSI-project
door partijen wel bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen in een document
dat in het IVT-systeem is geplaatst. Dit is niet langer te achterhalen, omdat het
systeem niet langer in gebruik is. Binnen het IVT-systeem werden geen
strafrechtelijke brondata verwerkt, maar ook hier is het niet uit te sluiten dat
strafrechtelijke gegevens opgenomen kunnen zijn geweest in een document dat
in dat systeem heeft gestaan.
Vraag 32
3
Kamerstuk 17 050, nr. 604
Het LSI merkt zichzelf aan als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
volgens het Format
Draaiboek Interventieteams, zoals blijkt uit bijlagen bij antwoord op Kamervragen
van het lid
Omtzigt, is dat juist? (6)
Antwoord vraag 32
Ja. De partners binnen een LSI project zijn op grond van artikel 64, tweede lid,
Wet SUWI gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de fase waarin zij
samenwerken en daartoe eigen gegevens inbrengen, en die vervolgens met
andere deelnemers uitwisselen.
Vraag 33
Kunt u deze vragen afzonderlijk binnen drie weken beantwoorden, zodat de
antwoorden ruim voor het commissiedebat FSV worden gegeven?
Antwoord vraag 33
Ik heb u 16 mei een uitstelbrief gestuurd. Ik heb de antwoorden voor het
commissiedebat FSV naar u toegezonden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *